W

W rozpędzonym świecie pojęcie rozwoju osobistego nabiera nowego znaczenia. Tylko inwestując w siebie możemy nadążyć za otaczającym nas światem, a czasem nawet go wyprzedzić. Edukacja jednak kosztuje, na szczęście z finansami można sobie łatwo poradzić. Jak? Odpowiedzią jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Dziś chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że raz zdobyta wiedza nie wystarczy, aby pozostać atrakcyjnym na rynku pracy. Współczesna gospodarka w dużej mierze oparta jest na wiedzy. Nowe procesy produkcyjne, a także bardzo dynamiczny rozwój technologii poniekąd wymuszają na nas ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji. Udział w szkoleniach, kursach czy studiach podyplomowych wydaje się więc naturalnym procesem w budowaniu naszej kariery i silnej pozycji w zakładzie pracy. Z drugiej zaś strony, stale się kształcąc, udowadniamy, że jesteśmy aktywni, szukamy wiedzy, którą chcemy zaoferować pracodawcy, a to się opłaca… także finansowo. Potwierdza to statystyka i niezależne badania. Z najnowszego raportu „Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń” przeprowadzonego przez firmę Sedlak&Sedlak w 2016 roku, wynika, że pracownicy z wykształceniem wyższym magisterskim zarabiali średnio o 20 proc. mniej niż ich koledzy i koleżanki o podobnym wykształceniu, ale z ukończonymi studiami podyplomowymi. Jeszcze większa dysproporcja jest w przypadku absolwentów studiów wyższych licencjackich. Tu różnica wynosi 39,5 proc. na korzyść osób, które postanowiły się dokształcić. Pytanie nie brzmi więc czy, stawiać na rozwój, ale jak to mądrze zrobić. W 2014 r. urzędy pracy na terenie całego kraju otrzymały nowe i skuteczne narzędzie wspierające rozwój zawodowy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Umożliwia on pozyskanie dzięki KFS Laboratorium Dentystyczne K. Antoszewski zrealizowało szkolenie poświęcone zasadom pracy z ceramiką dofinansowania do szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów i mogą z niego korzystać zarówno sami pracodawcy, jak i ich pracownicy. Należy jednak pamiętać o kilku istotnych zasadach. Najważniejsza z nich dotyczy wielkości dofinansowania, o jakie można się ubiegać. W tym roku wynosi ono maksymalnie 5 000 zł na osobę. W przypadku pracodawców, o taką lub mniejszą kwotę ubiegać się mogą jedynie mikroprzedsiębiorstwa, a więc firmy zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników o rocznym obrocie lub całkowitym bilansie rocznym nieprzekraczającym 2 mln euro. Pozostałe firmy również mogą liczyć na pieniądze, muszą jednak dofinansować koszt szkolenia w kwocie stanowiącej równowartość 20 proc. otrzymanego wsparcia (w tym przypadku także obowiązuje limit 5 000 zł). Procedura ubiegania się o wsparcie rozpoczyna się wraz ze złożeniem wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, który dostępny jest na stronie internetowej Gdańskiego Urzędu Pracy. W dokumencie pracodawca określa liczbę osób, których naukę chciałby dofinansować oraz informacje o formach (kurs, studia podyplomowe czy egzamin) i tematyce planowanego kształcenia. Należy także przedstawić kalkulację wydatków (uwzględniając koszty ewentualnych badań lekarskich czy polisę ubezpieczeniową) oraz krótko je uzasadnić. Kolejnym krokiem jest podpisanie dwóch umów. Pierwsza z nich zawierana jest między pracodawcą a urzędem pracy. Reguluje ona m.in. sposób rozliczania się z otrzymanego dofinansowania i obowiązek jego zwrotu w przypadku np. niższych kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych bądź nieukończenia procesu kształcenia. Drugą podpisuje pracodawca z pracownikiem, na wypadek gdyby to ze strony zatrudnionego nastąpiło przerwanie edukacji. Rozwiązanie to jest obecnie jedną z najpopularniejszych i najpewniejszych form pomocy pracodawcom oraz już zatrudnionym osobom. Tym pierwszym pomaga utrzymać konkurencyjność i wysoką jakość oferowanych towarów lub usług, pracownikom zaś dostarcza niezbędnych narzędzi zapobiegających dezaktualizacji wiedzy i umiejętności. I to właśnie dlatego Gdański Urząd Pracy intensywnie wspiera proces doskonalenia zawodowego. Potwierdza to statystyka. Spośród wszystkich urzędów pracy działających na terenie Pomorza, to właśnie Gdańsk jest liderem w wydatkowaniu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Tylko w 2016 r. GUP sfinansował naukę 2 260 osób, a w pierwszym półroczu 2017 r. z możliwości nabycia nowych kwalifikacji skorzystało już 1 631 osób. KFS pozwala finansować kształcenie osób pracujących i przez co wzbudził szerokie zainteresowanie pracodawców i pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2017 r.:

wsparcie kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna; • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (www.barometrzawodow.pl, www.mz.praca. gov.pl);

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. W terminie od 4.09. do 08.09.2017 r. Gdański Urząd Pracy będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o przyznanie dofinansowania na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach limitu podstawowego oraz rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Nabór skierowany jest do pracodawców, którzy spełniają co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS (wymienionych powyżej) oraz równocześnie spełniają co najmniej jeden z Priorytetów Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS, tj.:

• Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

• Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

• Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

• Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).