W

Wiele projektów, realizowanych przez samorządy, skierowanych
jest do ludzi młodych i przedsiębiorczych. Władze gmin często
zapominają przy tym o seniorach. Ale nie Rumia.

Rumia jest doskonałym przykładem na udaną współpracę samorządu i przedsiębiorców z seniorami. To kwestia bardzo istotna, ponieważ polskie społeczeństwo jest społeczeństwem starzejącym się i odsetek osób starszych wzrasta. Aby podnieść jakość życia starszych mieszkańców miasta niedawno wprowadzono Rumską Kartę Seniora. W projekt włącza się coraz więcej firm i przedsiębiorstw. Czym zatem jest Rumska Karta Seniora? To karta, którą bezpłatnie może odebrać każdy mieszkaniec Rumi, który ukończył 60. rok życia. Karta przynosi właścicielowi sporo korzyści, gdyż uprawnia do korzystania z systemu zniżek, oferowanych na różnego rodzaju towary i usługi. Wprowadzenie „Rumskiej Karty Seniora” nie byłoby możliwe bez wspólnego działania jednostek miasta, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Rumi. Nie było to łatwe, ale udało się – Rumska Karta Seniora już okazała się sukcesem. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek uprawnionego, jest ważna bezterminowo. Może zostać przyznana wyłącznie osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie Rumi. Rumska Karta Seniora umożliwia osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza towarów i usług z zakresu kultury, sportu i rekreacji, który zapewnia system stałych zniżek oferowanych przez podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne miasta, biorące udział w programie.

Jak otrzymać Rumską Kartę Seniora?

Należy pobrać i czytelnie wypełnić wniosek o wydanie karty. Można go uzyskać w punkcie Biura Obsługi Mieszkańców, w Biurze Podawczym oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi w zakładce – „dla mieszkańców” – „sprawy społeczne” – „seniorzy”. Urząd w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia poprawnie wypełnionego wniosku, ma obowiązek wydać kartę.

Gdzie można korzystać z karty?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są znakiem graficznym programu. Wykaz Partnerów, którzy udzielili zniżek jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi w zakładce „dla mieszkańców” – „sprawy społeczne” – „seniorzy” – „partnerzy”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu usługi okazać „Rumską Kartę Seniora” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Ariel Sinicki,

przewodniczący Rady Miejskiej Rumi:

– Rumska Karta Seniora nie jest jedynym działaniem, podejmowanym przez burmistrza i radę w celu podniesienia jakości życia starszych mieszkańców. Prowadzimy pełną politykę senioralną. W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Rumski Dzień Seniora (jest to impreza cykliczna, która już na stałe wpisała się w kalendarz rumskich imprez kulturalno – rozrywkowych), w mieście działa także Rumska Rada Seniorów, która wspomaga działania burmistrza, przekazując swoje opinie i sugestie.