W

Województwo Pomorskie jako jedno z pięciu województw podjęło decyzj ę o realizacji Inicjatywy JEREMIE i JESSICA tj. odnawialnego (pozadotacyjnego) systemu wsparcia przedsiębiors tw, przeznaczaj ąc na ten cel kwo tę ponad 500 mln PLN ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódz twa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dzięki temu środki finansowe, po ich wykorzystaniu oraz zwróceniu przez ostatecznych beneficjentów mogą być dalej zagospodarowane na cele związane z rozwojem mikro i małych przedsiębiorstw oraz obszarów miejskich na terenie województwa pomorskiego. Decyzja Zarządu Województwa Pomorskiego o takim przeznaczeniu środków pozwoliła stworzyć mechanizm długotrwale stymulujący rozwój aktywności gospodarczej, a także podnoszący poziom konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu. W celu realizacji powyższego zadania, w listopadzie 2015 r. został powołany – jako pierwszy w Polsce – regionalny fundusz rozwoju (Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. , w skrócie PFR), który w wyniku cesji 57 umów zawartych w ramach inicjatywy JEREMIE, z dniem 01.04.2016 r. przejął od Banku Gospodarstwa Krajowego funkcję Menadżera ww. środków. Dzięki możliwości zastosowania w województwie pomorskim mechanizmu tzw. rewolwingu, Fundusz dokonał dodatkowego zasilenia istniejącego systemu kwotą 93,9 mln PLN poprzez zawarcie z 9 instytucjami finansowymi, pełniącymi rolę pośredników 15 nowych umów na odnowienie limitu Pożyczki Globalnej (11) i Reporęczenia (4). Od początku działalności PFR, sektor MŚP został zasilony kwotą ponad 80 mln PLN finansowania zwrotnego w formie ponad 750 pożyczek i poręczeń, z czego udział środków powierzonych Spółce wyniósł blisko 85%.

Oczekujemy, że wszystkie środki zostaną sprawnie wykorzystane na cele określone 
przez Województwo Pomorskie wspólnie z PFR zarówno w przypadku ww. produktów, 
jak i wszystkich innych, które będą sukcesywnie opracowywane, a następnie 
uruchamiane w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości 
oraz obszarów miejskich w naszym regionie.

Powyższe działania podjęte przez Województwo Pomorskie i PFR zapewniły sprawne finansowanie działalności przedsiębiorstw, jak również pośredników finansowych w okresie przejściowym tj. pomiędzy perspektywą finansową na lata 2007-2013 i 2014-2020. Poza kontynuacją działań realizowanych do końca 2015 r. w ramach Inicjatywy JEREMIE, PFR podjął jednocześnie intensywne prace nad przygotowaniem nowych autorskich produktów finansowych odpowiadających bieżącym potrzebom rynku. Pierwsze dwa przetargi na nowe produkty finansowe w postaci Małej Pożyczki oraz Pożyczki Turystycznej o alokacji odpowiednio 30 mln PLN i 55 mln PLN zostały ogłoszone w grudniu 2017 r., a ich rozstrzygnięcie planowane jest na I kw. 2018 r. Pierwszy z produktów Mała Pożyczka został uruchomiony w celu wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw spoza Trójmiasta i okolic, realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenach, gdzie najtrudniej prowadzi się działalność gospodarczą, a wskaźniki dotyczące przedsiębiorczości są stosunkowo niskie. Natomiast drugi z produktów Pożyczka Turystyczna, z autorskim rozwiązaniem dotyczącym możliwości zastosowania sezonowego systemu spłat kapitału tylko podczas sezonu turystycznego, przeznaczona jest na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych mikro i małych przedsiębiorstw, które wpisują się w działalność związaną z usługami czasu wolnego, w tym w działalność turystyczną, kulturalną, gastronomiczną i rehabilitacyjno- leczniczą.Oba ww. produkty spotkały się z zainteresowaniem ze strony pośredników finansowych, w tym w szczególności nie będących podmiotami publicznymi, co potwierdza dokonane już otwarcie ofert w przypadku Małej Pożyczki. Oczekujemy, że wszystkie środki zostaną sprawnie wykorzystane na cele określone przez Województwo Pomorskie wspólnie z PFR zarówno w przypadku ww. produktów, jak i wszystkich innych, które będą sukcesywnie opracowywane, a następnie uruchamiane w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości oraz obszarów miejskich w naszym regionie. Zakładamy, że w wyniku zarządzania środkami powierzonymi i ponownego ich wykorzystania przez PFR liczba wspartych MŚP na koniec 2018 r. wyniesie około 1,4 tys. podmiotów, z czego około 86% ich liczby będą stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, a 20% młode firmy. – mówi Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.