J

Jeszcze do niedawna obecni na rynku pracownicy zaspokajali potrzeby kadrowe pracodawców. Malejące bezrobocie oraz trend demograficzny związany ze starzeniem się społeczeństwa spowodowały jednak, że pomorscy przedsiębiorcy borykają się z brakiem osób do pracy. Konieczne zatem stały się działania zmierzające do aktywizacji osób biernych zawodowo.

W Pomorskiem w 2017 roku ponad 750 tysięcy (prawie 42%) mieszkańców województwa powyżej 15. roku życia nie pracowało i nie szukało pracy – są to tzw. bierni zawodowo. Jest ich tylko o ¼ mniej niż pracujących Pomorzan, a aż 300 tysięcy z nich (40%) to ludzie w wieku produkcyjnym (mężczyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat). Aktywizacja tych osób jest istotna dla regionu, ponieważ dzięki niej pomorscy pracodawcy będą mogli uzupełnić braki kadrowe w swoich firmach, a tym samym uda się podtrzymać bieżące tempo wzrostu gospodarczego naszego regionu. – Należy pamiętać, że kondycja gospodarki nie zależy tylko od tego, jaki odsetek populacji pracuje, ale także jaka część zatrudnionych musi utrzymać biernych zawodowo oraz bezrobotnych, którzy w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są aktywni zawodowo, jednak w praktyce często pozostają znacznie oddaleni od rynku pracy – mówi Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. WUP w Gdańsku stara się reagować na potrzeby kadrowe pracodawców, dlatego podejmuje działania upowszechniające kształcenie ustawiczne i zachęcające przedsiębiorców do inwestowania w rozwój pracowników. Pośrednicząc w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, aktywizuje również osoby młode.

Młodzi bierni zawodowo w województwie pomorskim

W naszym regionie około 150 tys. osób w wieku 15-24 lata pozostaje biernych zawodowo. W ogólnej liczbie biernych nie jest to może największa grupa, jednak należy pamiętać, że od tego jak dobrze wykorzystany zostanie potencjał dzisiejszych nasto- i dwudziestokilkulatków w dużej mierze zależy przyszłe tempo rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie ogólna jakość życia. Dlatego aktywizacja młodych biernych zawodowo jest tak istotna. Niepokój budzi fakt, że spośród wszystkich grup wiekowych to osoby młode borykają się z największymi problemami ze znalezieniem zatrudnienia. Wynika to z jednej strony z braku doświadczenia zawodowego i odpowiednich kwalifikacji, z drugiej strony wiąże się z samą specyfiką pokolenia, które ma inne oczekiwania i potrzeby niż starsze pokolenia. Młodzi nierzadko oczekują wyższych zarobków, niż mogą zaoferować im pracodawcy, a także chcą większej elastyczności czasu pracy, co nie zawsze idzie w parze z wymaganiami pracodawców.

Kreatywni i ciekawi świata, a jednak potrzebują wsparcia

Wśród przyczyn bierności zawodowej wymieniane są m.in. nauka i uzupełnianie kwalifikacji1 , co tłumaczy dlaczego tak dużo młodych w naszym województwie nie pracuje i nie szuka pracy. O ile możemy spodziewać się, że osoby zaliczane do biernych zawodowo, które aktualnie uczą się, podejmą zatrudnienie po zakończeniu nauki, to pozostaje jeszcze grupa młodych, znacznie trudniejsza do zaaktywizowana i znacznie mniej chętna do podjęcia pracy – tzw. młodzież NEET (ang. not in employment, education or training). Są to osoby niepodejmujące żadnych działań związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej ani kształceniem. W województwie pomorskim udział młodzieży o statusie NEET w 2017 r. wynosił 9,3%, czyli nieco mniej niż średnia krajowa (9,5%) i UE (10,9%). Wśród młodych biernych zawodowo, w tym wśród młodzieży NEET, są osoby kreatywne, o świeżym spojrzeniu na to, co dzieje się dookoła, wychowane w świecie nowych technologii, a mimo to z różnych przyczyn niepodejmujące zatrudnienia. – Osoby te stanowią nieodkryty potencjał rynku pracy, a ich aktywizacja zawodowa to dla pomorskich pracodawców szansa na znalezienie pracowników, których coraz bardziej w regionie brakuje – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Jak aktywizować młodych? Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Zjawisko bierności zawodowej jest niezwykle istotne z punktu widzenia potrzeb regionalnego rynku pracy, dlatego poświęcimy mu najbliższe Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, działającego w ramach WUP w Gdańsku. Już 3 października w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku spotkamy się pod hasłem „Młodzi bierni zawodowo — nieodkryty potencjał rynku pracy”. W wydarzeniu udział wezmą pracodawcy, przedstawiciele agencji zatrudnienia i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz beneficjenci projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Gościem specjalnym będzie Michał Zawadka, autor bestsellerowych książek motywacyjnych, który opowie o tym, jak inspirować do rozwoju młode osoby. Po prelekcji odbędzie się debata w stylu oksfordzkim. W pojedynku na argumenty spotkają się zwolennicy i przeciwnicy tezy „Młodzi bierni zawodowo stanowią istotny potencjał kadrowy dla pracodawców”. Wspólnie zastanowimy się, jak zachęcać pomorskich pracodawców do zatrudniania młodych i jak motywować biernych zawodowo do aktywności na rynku pracy. Więcej informacji na temat II Forum PORP na stronie www.porp.pl