Z

Z Beatą Wierzbą, dyrektorem Pomorskich Szkół Rzemiosł, o jubileuszu placówki, ciągłym rozwoju, kierunkach kształcenia i planach na przyszłość, rozmawia Rafał Korbut.

Pomorskie Szkoły Rzemiosł powstały 10 lat temu. Jakie były początki, skąd wzięła się inicjatywa powołania do istnienia zespołu szkół, które kształcą rzemieślników?

– Zespół szkół o nazwie „Pomorskie Szkoły Rzemiosł” powstał z inicjatywy przedsiębiorców. Z analiz rynku pracy wynikała potrzeba szkolenia kadr potrzebnych na rynku pracy, w tym, w zakładach prowadzonych przez przedsiębiorców zrzeszonych w Cechach Rzemieślniczych, a co za tym idzie w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Nasz zespół szkół został przekształcony z samorządowego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Pomorskie Szkoły Rzemiosł w Gdańsku to od dziesięciu lat zespół szkół, w skład którego wchodzą Technikum nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 prowadząca klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Są to szkoły publiczne, ogólnodostępne, bezpłatne, których organem prowadzącym jest organizacja przedsiębiorców: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku. Warto przy okazji wspomnieć, że Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP w Gdańsku powstała w 1945 roku i z dużym powodzeniem funkcjonuje do chwili obecnej, będąc wraz z cechami najsilniejszą organizacją samorządu gospodarczego naszego województwa. Liczba członków Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP oscyluje w okolicach 2500 i aktualnie jest jedną z najmocniejszych izb rzemieślniczych w Polsce.

Jak zmieniała się szkoła przez te lata?

– PSR nieustannie się rozwijają, by przyciągnąć do siebie jak największą rzeszę młodzieży. W ciągu dziesięciu lat uruchomiliśmy również kształcenie w nowych zawodach potrzebnych na rynku pracy i tak: w Technikum nr 1 zawody: fototechnik (obecnie technik fotografii i multimediów), technik obsługi turystycznej. W obecnej Branżowej Szkole I stopnia nr 1: kucharz oraz monter kadłubów jednostek pływających. Obecnie kształcimy w Technikum nr 1: technik informatyk, technik mechatronik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik obsługi turystycznej, technik usług fryzjerskich. W Branżowej Szkole I Stopnia nr 1: cukiernik, piekarz, kucharz, fotograf, fryzjer i monter kadłubów okrętowych. W ciągu ostatniego dziesięciolecia wyremontowano szkołę (m.in. sale lekcyjne, schody wejściowe, portiernię, szatnię, aulę) i przygotowano dla uczniów nowe pracownie. Przy udziale pracodawców powstały: pracownia informatyczna systemów operacyjnych (przekazanie sprzętu przez firmy zrzeszone w Klastrze ICT); pracownia sieci komputerowych i urządzeń techniki komputowej; pracownia programowania i multimediów; pracownia cukierniczo- piekarsko – kucharska ( zakupiona przy współpracy Cechu Piekarzy i Cukierników, Stowarzyszenia Kucharzy Polskich); pracownia fryzjerska (zakupiona przy współpracy firmę JBS -generalnego dystrybutora firmy Goldwell, również przekazanie sprzętu przez tę firmę); ciemnia fotograficzna. Pracownie, które zostały zakupione ze środków pochodzących z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej (dodatkowa dotacja na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach) to: studio fotograficzne, pracownia fotografii i multimediów, pracownia grafiki komputerowej, pracownia obsługi informatycznej w turystyce. Pracownie zakupione w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” to pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej.

Czy szkoły współpracują z przedsiębiorcami i na bieżąco dostosowują kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy?

– Zdecydowanie tak, szkoły współpracę z przedsiębiorcami a także na bieżąco dostosowują kształcenie do potrzeb rynku pracy – jest to priorytet działalności PSR, bowiem powstał on w celu kształcenia kadr w silnym związku z potrzebami przedsiębiorców, dlatego należy także wspomnieć o ważnej roli patronów i opiekunów merytorycznych.
• Technik Informatyk – Zespół szkół o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł przystąpił do Interizon – Pomorskiego Klastra ICT w roku 2013.
• Technik Mechatronik – firmy zrzeszona w PIRZMSP, szczególna współpraca z firmą Hydromechanika Sp. z o.o. Sp. K.
• Technik Grafiki I Poligrafii Cyfrowej – Wsparcie merytoryczne oraz opiekę nad kształceniem w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej obejmują przedstawiciele pomorskich zakładów poligraficznych. Umowy patronackie nad kształceniem w zawodzie mamy z Drukarnią WL, Drukarnią Normex, Drukarnią Misuro.
• Technik Fotografii I Multimediów – Opiekę nad kształceniem w zawodzie objął Cech Rzemiosł Artystycznych.
• Technik Obsługi Turystycznej – Patronaty nad kształceniem w zawodzie technik obsługi turystycznej objęło Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Odział Gdański oraz Gdańska Organizacja Turystyczna.
• Technik Usług Fryzjerskich – Opiekę nad kształceniem w zawodzie objął Wojewódzki Cech Rzemiosł FryzjerskoKosmetycznych.
• Cukiernik – Opiekę nad kształceniem w zawodzie cukiernik objął Cech Piekarzy i Cukierników.
• Piekarz – Opiekę nad kształceniem w zawodzie piekarz objął Cech Piekarzy i Cukierników.
• Kucharz – Patronat na kształceniem w zawodzie kucharz objęło Stowarzyszenie Kucharzy Polskich.
• Monter Kadłubów Jednostek Pływających – Patronat nad kształceniem w zawodzie monter kadłubów jednostek pływających objęła firma Aluship Technology Sp. z o.o.
• Fotograf – Opiekę nad kształceniem w zawodzie fotograf objął Cech Rzemiosł Artystycznych. • Fryzjer – Opiekę nad kształceniem w zawodzie fryzjer objął Wojewódzki Cech Rzemiosł Fryzjersko-Kosmetycznych.
Ważną informacją jest także to, że w szkole funkcjonuje powołana przed 2013 r. Rada Programowa Szkoły złożona z pracodawców zrzeszonych w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przewodniczącym Rady jest Pan Tadeusz Zdunek. Członkami Rady są również: przedstawiciel Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Celem Rady Programowej jest stworzenie nowej platformy wymiany poglądów dotyczących przede wszystkim jakości kształcenia, a także tworzenia warunków dla głębszego powiązania środowiska szkolnego z zakładami pracy, władzami regionu, instytucjami branżowymi oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi absolwentów szkoły. Działalność Rady Programowej opiera się na pomocy i wsparciu dyrekcji i nauczycieli szkoły oraz jej uczniów, którzy w trakcie nauki doskonalą swoją wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Wypracowane kierunki działalności szkoły przedstawiane są Zarządowi Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP.

Co Pomorskie Szkoły Rzemiosł oferują młodym ludziom, którzy dopiero wejdą na rynek pracy?

– Młodym ludziom PSR proponują kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy i potrzeb przedsiębiorców. W szkole w ramach różnych programów organizuje się kursy ułatwiające wejście na rynek pracy oraz staże m.in. w związku z udziałem w projekcie: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” , który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020). Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Czy szkoła ułatwia uczniom podjęcie praktyk zawodowych, a co za tym idzie łatwiejszy start na rynku pracy po zakończeniu edukacji?

– Filozofią szkoły jest kształcenie dla potrzeb rynku pracy, w większości uczniowie w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 kształcą się w systemie dualnym. Uczeń od pierwszego dnia nauki jest jednocześnie młodocianym pracownikiem (umowa z pracodawcą, u którego uczy się praktycznej nauki zawodu) i uczniem (w zasadniczej szkole zawodowej), realizuje naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych. Tak jak wcześniej wspomniałam, każdy zawód ma opiekuna merytorycznego. Na prośbę pracodawców uruchomiono dla absolwentów, jeszcze wtedy, zasadniczej szkoły zawodowej, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.

Jak Pani ocenia sytuację na rynku pracy? Czy obecnie jest duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych rzemieślników?

– Analiza sytuacji na rynku pracy upewnia mnie w przekonaniu, że jest duże zapotrzebowanie na wszystkich wykwalifikowanych pracowników.

Jak Pani widzi przyszłość szkoły, kierunek jej rozwoju (np. czy planowane jest stworzenie nowych kierunków kształcenia, może jakieś inwestycje, nowe pracownie, doposażenie, itp.)?

– Na chwilę obecną PSR wypełnione są w 100%, a od września 2019 r. do szkół przyjdzie podwójny rocznik (absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych). Myślimy o otworzeniu klasy: technik programista, który mamy nadzieję będzie niedługo nowym zawodem. Obecnie skończyliśmy modernizację nowej pracowni – studia fotograficznego, jesteśmy w trakcie remontu siłowni szkolnej powiększonej o salę kardio. Nieustannie pracujemy nad tym aby młodzi ludzie mieli dobre warunki nauki i praktycznej nauki zawodu, dlatego wszystkie pozyskane środki przeznaczamy na modernizację sal lekcyjnych i pracowni, nie zapominając o strefach ciszy i relaksu przeznaczonych dla naszych uczniów.