W

Wójt Gminy Cedry Wielkie, Janusz Goliński, wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ds. Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Terenu Żuław Gdańskich. Obrady, którym przewodniczył wojewoda Dariusz Drelich, dotyczyły m.in. przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi oraz naprawy, a także odbudowy brakującej infrastruktury przeciwpowodziowej w związku z planowaną budową wrót przeciwsztormowych na rzece Tuga.

Zaproszenie wojewody pomorskiego przyjęli m.in. Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej, Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w PGW Wody Polskie, Aleksandra Bodnar.

Jednym z szeroko omawianych tematów było zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych przed ich niszczeniem ze strony rosnącej populacji bobrów. Podczas posiedzenia scharakteryzowano zwyczaje bytowe popularnych gryzoni, a także zagrożenia, jakie stwarzają na Żuławach. Dodatkowo omówiono dostępne sposoby na poradzenie sobie ze szkodliwą działalnością bobrów, tj. odstrzał sanitarny, uznanie gatunku za szkodnika na danym obszarze i jego całkowitą eliminację, czy też odłowienie z wywozem lub poświęcenie wszelkich dostępnych środków na umocnienia techniczne. W trakcie spotkania poruszono także temat wyodrębnienia środków finansowych budżetu państwa na pokrycie kosztów odstrzału lub odłowu bobrów w ramach zabezpieczenia infrastruktury przeciwpowodziowej „Wód Polskich”.