1

15. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest dobrą okazją, aby przypomnieć przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich, które znacząco zmieniły obraz naszego miasta oraz podniosły w Wejherowie jakość życia nie tylko w sferze infrastrukturalnej, ale i społecznej. Warto podkreślić, że w ciągu minionych 15 lat Wejherowo zdobyło ok. 80 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich na 19 projektów inwestycyjnych oraz społeczno-edukacyjnych.

Przebudowa Śródmieścia

Kolejną ważną dla Wejherowa inwestycją była rewitalizacja Śródmieścia. Modernizacja ul. Wałowej i terenów przyległych objęła prace przy ul. Rzeźnickiej, ul. Wałowej, na ul. Dąbrowskiego i Północnej. Realizacja ta podniosła jakość życia mieszkańców nie tylko w sferze infrastrukturalnej, ale również społecznej (zwiększenie bezpieczeństwa).

Kalwaria Wejherowska

Wszystko zaczęło się w 2004 roku, kiedy już po wstąpieniu Polski do Unii władze miasta Wejherowa rozpoczęły starania o przyznanie z funduszy europejskich środków na remont i modernizację Kalwarii. Przełomowym był rok 2005, w którym miastu została przyznana unijna dotacja na kapitalny remont kaplic kalwaryjskich, który zakończono w 2008 r.  Projekt objął renowację 25 kaplic. Renowacja polegała nie tyle na remoncie kaplic, ale wręcz uratowaniu tych dóbr kultury sakralnej. 

Rewitalizacja parku

Rewitalizacja parku objęła odtworzenie i budowę ścieżek parkowych w ich historycznym przebiegu, nasadzenia nowej zieleni, wykonanie instalacji nawadniającej nową zieleń. Powstał ogromny plac zabaw, zewnętrzna siłownia, polana piknikowa, altana widokowa, pergola różana. Dzięki systematycznej rewitalizacji park stał się urokliwym i wręcz magicznym miejscem dla mieszkańców Wejherowa i turystów.

Filharmonia Kaszubska

Jedną z ważniejszych rozwojowo dla miasta inwestycji była zakończona w 2013 roku budowa nowego budynku Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej. Nowe centrum pozwala realizować imprezy kulturalne i rozrywkowe na najwyższym poziomie dla wielu grup mieszkańców. Jest również znakomitą wizytówką miasta w kraju i za granicą.

Termomodernizacja szkół

Dzięki dotacjom unijnym udało się przeprowadzić termomodernizację wejherowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Realizacja projektu pozwoliła obniżyć straty ciepła w placówkach. Zakres inwestycji objął docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. Inwestycja przeprowadzona była w Zespole Szkół nr 1 (obecnie SP nr 6), ZS nr 2 (obecnie SP nr 5) i ZS nr 3 (obecnie SP nr 8), SP nr 9, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (obecnie SP nr 11) .

Promenada pieszo – rowerowa

W 2013 r. oddano także do użytku promenadę pieszo – rowerową wzdłuż rzeki Cedron wybudowaną w nowoczesnej technologii dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Realizacja ta w sposób bardzo konkretny przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności poruszania się po mieście inaczej niż tylko samochodem.

Projekty społeczne i edukacyjne

Otrzymane pieniądze unijne pozwoliły także na realizację projektów społecznych i edukacyjnych, projektów aktywizacji zawodowej mieszkańców, takich jak: indywidualizacja procesu nauczania, utworzenie Klubu Integracji Społecznej Śródmieście, „Krok do przodu”, „Horyzont zawodowy”. Aktualnie prowadzone są szkolenia „Ja w Internecie”.

Węzeł integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa)

Trwa jedna z największych inwestycji drogowych w Wejherowie. Inwestycja obejmuje tereny położone pomiędzy ulicami 10 Lutego, Kwiatową i Spacerową, a ulicą I Brygady Pancernej Wojska Polskiego. Powstanie m.in. wiadukt kolejowy (pod torami kolejowymi) w ciągu ulicy Kwiatowej, przebudowane zostaną skrzyżowania, ulice, chodniki i zjazdy w drogach powiązanych z ul. Kwiatową. W ramach inwestycji powstają parkingi i miejsca postojowe, w tym dla rowerów, budowane są przystanki autobusowe, trasy rowerowe, przebudowane zostaną zejścia do tunelu dla pieszych w sąsiedztwie dworca kolejowego wraz z budową wind.

Krzysztof Hildebrandt,
prezydent Wejherowa

– Dzięki funduszom europejskim udało nam się przeprowadzić w Wejherowie szereg dużych inwestycji. Oczywiście na tym nie koniec, mamy już plany na wykorzystanie kolejnych środków unijnych i przygotowujemy się do tego wykorzystując zdobyte doświadczenie. Gdyby nie pieniądze europejskie, to wielu inwestycji dla mieszkańców nie udałoby się zrealizować. Wsparcie unijne dla Wejherowa jest znaczącym wkładem w jego rozwój.