W

Wywiad z Markiem Kowalskim – Przewodniczącym Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

FPP już od ponad roku współpracuje z Pomorskim Klubem Biznesu jako regionalnym związkiem. Jakie korzyści daje taka kooperacja obu stronom?

Członkostwo w reprezentatywnej organizacji pracodawców – a taką jest FPP – zapewnia zrzeszonym przedsiębiorcom uprawnienia do wyrażania opinii w różnych gremiach ustawowych i uczestniczenia w ich pracach, co pozwala na skuteczne wpływanie na decyzje władz publicznych. Z niektórych korzyści – jak np. przy ubieganiu się o niektóre rodzaje funduszy i dotacji – mogą korzystać tylko reprezentatywne organizacje pracodawców. Warto podkreślić, że członkostwo w reprezentatywnej organizacji pracodawców przyznaje uprawnienia na poziomie ogólnokrajowym, wojewódzkim i lokalnym – na przykład udział w pracach Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Ale nasza współpraca pozwala też na transfer wiedzy o nowych regulacjach prawnych, udział w procesie konsultacji aktów prawnych czy wspieranie postulatów przedsiębiorców i kształtowanie środowiska sprzyjającego prowadzeniu biznesu w Polsce.

A jakie wartości FPP czerpie z aktywności w województwie pomorskim?

Pomorski Klub Biznesu to jeden z naszych najbardziej aktywnych związków regionalnych. Jesteśmy dumni z tego, jakie sukcesy odnosi ta działająca od wielu lat organizacja. To wzór dla naszych innych oddziałów, pozwalający nam wdrażać nowe, ciekawe pomysły w innych regionach. Ale przede wszystkim dzięki naszej współpracy jesteśmy bliżej przedsiębiorców w regionie pomorskim – to dla nas niezwykle ważne. Możemy nie tylko usłyszeć ich głos, porozmawiać o problemach i wspólnie przygotowywać nowe inicjatywy. Możemy także budować aktywność społeczną i obywatelską oddolnie. Dzięki temu nie grozi nam „oderwanie się od rzeczywistości”.

fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl

Dzięki FPP członkowie Pomorskiego Klubu Biznesu – czyli Pomorskiej FPP mogą aktywnie działać w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego (WRDS). Jakie są korzyści z tej aktywności?

WRDSy to ważne instytucje na poziomie aktywności w regionie i nie tylko ze względu na nowe kontakty i wymianę poglądów. W ramach WRDS można zrobić bardzo wiele dla regionu. Oczywiście jest tu sporo pracy formalnej – ale mającej fundamentalne znaczenie. W ramach prac w WRDS zajmuje się stanowiska i wyraża opinie w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, a będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Do zadań należy też opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa, rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego, czy rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami. Wbrew pozorom można wiele wywalczyć dla przedsiębiorców w regionie.

Czy współpraca z FPP pozwala zwiększyć dostęp do środków z UE w regionie?

Bez wątpienia – jako reprezentatywna organizacja przedsiębiorców możemy delegować swoich przedstawicieli opiniowania wydatkowania funduszy unijnych i kształtowania strategii rozwoju państwa, regionów, metropolii i miast. Projekty strategii polegają bowiem obligatoryjnie konsultacjom z m.in. reprezentatywnymi organizacjami pracodawców. Reprezentatywne organizacje pracodawców są także ustawowo uprawnione do opiniowania wytycznych wydatkowania funduszy unijnych, zarówno wytycznych horyzontalnych, jak i wytycznych bardziej szczegółowych. Dzięki temu mogą w bardzo praktyczny sposób wpływać na efektywne i korzystne ramy wydatkowania funduszy unijnych.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego (RDS). Nadrzędnym celem FPP jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.
Dla wzmocnienia pozycji eksperckiej FPP powołała Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – instytut, wokół którego skupiają się wybitni specjaliści z zakresu legislacji, prawa przedsiębiorców, prawa pracy, podatków, ubezpieczeń społecznych i spraw międzynarodowych.

W jaki sposób członkowie Pomorskiego Klubu Biznesu mogą jeszcze korzystać z możliwości i wiedzy FPP?

Zachęcamy przedsiębiorców z Pomorskiego do aktywności w ramach naszych Komitetów – to bardzo merytoryczne, efektywne i ciekawe spotkania. W naszych strukturach działa już 5 Komitetów: HR, Energii i środowiska, Zamówień publicznych, Zdrowia oraz Ubezpieczeń społecznych. Poza tym zapraszamy do bezpłatnego udziału w licznych konferencjach, które organizujemy – jak choćby ostatnie warsztaty nt. zamówień publicznych pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Takich przedsięwzięć mamy bardzo dużo – dlatego zachęcamy do śledzenia stron www oraz social mediów Pomorskiego Klubu Biznesu i FPP.

Warto więc szybko zapisać się do Pomorskiego Klubu Biznesu?

Z pewnością! Samodzielne przedstawianie swoich interesów przez poszczególnych przedsiębiorców jest bardzo trudne, a także często bardzo nieskuteczne. Politycy i urzędnicy niechętnie kontaktują się z indywidualnymi firmami, co zresztą jest zrozumiałe. Nawiązanie dialogu z władzami publicznymi jest znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze poprzez uczestnictwo w organizacjach przedsiębiorców. Polskie prawo przewiduje ustawowe kanały dialogu przedsiębiorców z władzami. Korzystanie z tych kanałów jest rozwiązaniem najdogodniejszym i bezpiecznym. Poza tym to dostęp do niewyczerpanego źródła wiedzy i wymiany doświadczeń.

fot. Piotr Żagiell

Artur Kowalczyk
Prezes pomorskiego klubu biznesu
Pomorska Federacja Przedsiębiorców Polskich – Związek Pracodawców Pomorski Klub Biznesu – to inicjatywa właścicieli firm i kadry zarządzającej pomorskiego biznesu. Członkowie Klubu aktywnie wspierają się w kontaktach zawodowych i towarzyskich, rozwijając i propagując inicjatywy, postawy i działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorców Pomorza – członków i partnerów Pomorskiego Klubu Biznesu. Naszym celem jest integracja środowiska pomorskiego biznesu, wymiana doświadczeń, tworzenie odpowiedniego klimatu i przestrzeni dla szerokiej współpracy ponadregionalnej osób, firm i instytucji, a także inicjowanie i wspieranie ponadregionalnych przedsięwzięć na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości oraz prezentacji najlepszych praktyk biznesowych. Związek realizuje spotkania networkingowe – służące między innymi nawiązywaniu nowych kontaktów, dzieleniu się wiedzą, wspiera działalność gospodarczą członków przez doradztwo prawne i ekonomiczne, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką prowadzenia biznesu, gospodarki oraz zarządzania. Budujemy koalicje firm, organizacji i instytucji, na rzecz wspierania przedsiębiorczości, zwłaszcza w regionie pomorskim. Promujemy ciekawe inicjatywy członków Klubu mające na celu pobudzenie przedsiębiorczości i promocji regionu w kraju i zagranicą. Tworzymy platformy wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami, administracją państwową i organizacjami społecznymi na rzecz budowania klimatu sprzyjającego rozwojowi Pomorza, prowadzimy także systemy wymiany informacji służące nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w kraju i zagranicą. Organizacja nagradza wybitne osobowości i firmy szczególnie zaangażowane w rozwój gospodarczy naszego regionu, odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze.