W

Współpraca z lokalnym światem biznesu i rozwój przedsiębiorczości jest ważnym elementem Strategii Rozwoju Gdańska 2030. To biznes tworzy materialne podstawy dobrobytu miasta, co zaowocowało m.in. przyznaniem Pomorskiej Nagrody Gryf Gospodarczy 2023 w kategorii Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom.

Zasadnicze znaczenie dla rozwoju Gdańska ma wzmacnianie lokalnej gospodarki i konkurencyjności miasta. W ten sposób Gdańsk chce przyciągać nowoczesne i innowacyjne formy działalności gospodarczej.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Gdańsk i cały region daje możliwości rozwoju przedsiębiorcom poprzez liczne inicjatywy takie jak np. inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, czy instrumenty wsparcia m.in. możliwości uzyskania zwolnień z podatku CIT w związku z działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej.

Kompleksowa obsługa inwestycji (w trakcie realizacji inwestycji oraz opieka poinwestycyjna) prowadzona jest przez utworzoną przez miasto Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (InvestGDA). Spółka prowadzi ścisłą współpracę z władzami Gdańska i województwa, przedsiębiorcami oraz innymi instytucjami w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów i przedsiębiorców, współpracę z instytucjami biznesowymi w celu rozwijania doradztwa prawnego, organizacyjnego, finansowego i innych usług konsultingowych, współpracę z uczelniami i instytutami badawczymi, z placówkami dyplomatycznymi i przedsiębiorcami działającymi za granicą w celu promocji i pozyskiwania inwestorów.

W październiku 2023 roku prezydent Aleksandra Dulkiewicz powołała Gdańską Radę Przedsiębiorczości, która jest organem doradczo-opiniodawczym prezydenta Gdańska w sprawach związanych z przedsiębiorczością lokalną. Do głównych zadań należy m.in. współpraca i dialog z lokalnymi przedsiębiorcami, rekomendacja działań z zakresu wspierania przedsiębiorczości.

Otwarcie siedziby Gdañskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Gdańsk, biurowiec K5 przy ul. Kartuskiej. Nz. Alan Aleksandrowicz (Prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego)

Wydarzenia i szkolenia

InvestGDA od 2016 roku zaangażowana była w projekt Pomorski Broker Eksportowy, którego liderem jest Agencja Rozwoju Pomorza. Projekt ten polegał na wsparciu w ekspansji na rynki zagraniczne gdańskich firm. GARG pomagał przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów, identyfikowaniu potencjalnych rynków zbytu oraz dostosowaniu produktów i usług do wymagań międzynarodowych. Organizowane wizyty studyjne stanowiły okazję do wymiany kontaktów biznesowych oraz umożliwiały szczegółowe poznanie potencjału inwestycyjnego Gdańska podmiotom zewnętrznym.

Edukacja młodzieży

Zrealizowano wiele projektów skierowanych do dzieci i młodzieży, rozwijających postawy przedsiębiorczości. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zrealizowała pilotażową edycję autorskiego obozu dla młodzieży Innovation Camp by Starter. Celem przedsięwzięcia były kreatywne wyzwania w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości oraz intensywna praca w zespole. W 2022 r. zorganizowano konferencje i cykl spotkań dla środowisk edukacyjnych, w tym m.in.: BeZee. Prowadzono również programy stażowe Wypracuj Przyszłość i Wakacyjny Staż kierowane do uczniów, studentów i absolwentów szkół wyższych. Zorganizowano również szereg warsztatów z zakresu programowania Kod. Starter dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Plany rozwoju przedsiębiorczości

Rozwój i wspieranie przedsiębiorczości będzie się koncentrowało w szczególności na kształceniu biznesowych kompetencji dzieci i młodzieży, wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branż tradycyjnych oraz sektorów innowacyjnych i kreatywnych, a także na budowaniu szerokiej współpracy w ramach systemu otoczenia biznesu i rynku pracy.

Te działania nie przechodzą niezauważone, czego dowodem było przyznanie Gminie Miasta Gdańska Pomorskiej Nagrody Gryf Gospodarczy 2023 w kategorii Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom.

fot. Dominik Paszliński