Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas
bardzo ważne. Aby podczas wizyty na naszej stronie użytkownicy czuli się
bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy
postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO) oraz polskiej ustawy
o ochronie danych osobowych z 2018 r.. W tym miejscu chcielibyśmy
poinformować o naszych zasadach przetwarzania danych osobowych,
stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Poniższa polityka
stanowiąca m.in. o ochronie danych informuje o tym, jakie dane użytkowników
są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych w
jaki sposób są przetwarzane, jakie są cele i zakres przetwarzania, oraz prawa
osób, których dane dotyczą, a także kto jest Administratorem oraz do kogo
należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

 1. Podmiot odpowiedzialny i prawa użytkownika
  Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie w
  rozumieniu rozporządzenia unijnego RODO, ustawy o ochronie danych
  osobowych z 2018 r. oraz federalnej ustawy o ochronie danych jest firma PR
  MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do
  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000519081, posiadający: adres
  miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Aleja Zwycięstwa
  24 80-219 Gdańsk. Numer NIP 5842737519; Numer REGON 222138608.
  Jako Administrator firma PR MEDIA GROUP spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością jest dostępna pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:
  – telefonem: +48 58 736 16 92
  – Pocztą elektroniczną: redakcja@expressy.pl
  1.1. Administrator informuje, że: wdraża odpowiednie środki techniczne i
  organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi
  przepisami oraz że zbierane przez niego dane są: a) przetwarzane zgodnie z
  prawem; b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
  niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; c)
  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
  przetwarzane; d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
  których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
  przetwarzania oraz e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie
  bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub
  niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem
  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
  organizacyjnych.
  Administrator przetwarza dane osobowe na stronie internetowej w celu:

marketingu bezpośredniego na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO, zaś dane są przechowywane przez okres min.
10 lat, jak i niezbędny do przedawnienia roszczeń osoby, której dane
dotyczą. Po wyrażeniu skutecznego sprzeciwu Administrator nie
przetwarza danych w celu marketingu bezpośredniego
marketingu, na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO,
zaś dane są przechowywane do cofnięcia zgody przez osobę, której dane
dotyczą
inne, określone w odrębnych przepisach
1.2. Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które zapewniają
wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie
spełniało wymogi RODO. Administrator przekazuje dane tylko w minimalnym
zakresie oraz najmniejszej ilości podmiotów zewnętrznych, jaka jest konieczna
do prawidłowego funkcjonowania strony www.
Dane mogą być przekazywane: dostawcom usług technicznych,
informatycznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie działalności
gospodarczej, strony internetowej, dostawcom usług księgowych, prawnych,
doradczych.
1.3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje
Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, żądania od
Administratora sprostowania danych osobowych, żądania od
Administratora usunięcia danych osobowych, żądania od
Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia
danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Informujemy, że jeśli nie wycofają Państwo osobiście zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych Administrator będzie nadal
przetwarzał je do celów wyżej wymienionych.
1.4.Użytkownik może w każdej chwili uzyskać informacje na temat swoich
danych, które są u nas przetwarzane. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na
przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez PR MEDIA GROUP
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według niniejszych postanowień o
ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może
on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listem, także
korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

 1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
  użytkownika
  Przetwarzamy dane użytkownika w celu realizacji naszych usług, na potrzeby
  administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych oraz w celu
  zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników

są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone
przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do
celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika

 1. Reklama banerowa
  Dane zebrane podczas wizyty użytkownika wykorzystujemy także, aby
  wyświetlać tzw. reklamę banerową. Są to ogłoszenia reklamowe
  przekierowujące do stron firm trzecich. Reklama ta przeważnie wykorzystuje
  pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty
  reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla użytkownika, dlatego w
  ramach reklamy banerowej użytkownik może zobaczyć przede wszystkim
  produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do
  oglądanych przez niego wcześniej (tzw. retargeting). W ramach reklamy
  banerowej wykorzystujemy wyłącznie dane pseudonimizowane; bezpośrednie
  informacje o użytkowniku (np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w
  plikach cookie.
 2. Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
  Użytkownika za pomocą plików Cookies służące realizacji usług
  świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika
  4.1. Definicje
 3. Administrator – oznacza PR MEDIA GROUP spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz
  przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 4. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki
  tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem
  których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 5. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez
  Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez
  Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 6. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów
  Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 7. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator
  prowadzi serwisy internetowe
 8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego
  Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 9. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i
  przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z
  którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4.2. Rodzaje wykorzystywanych cookies
 10. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia
  Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do
  Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
  oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie

wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie
każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i
  pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane
  informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm
  cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych
  ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają
  tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub
  wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
  Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
  osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików
  cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji
  korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
  wymagają plików cookies.
  4.3. Cele w jakich wykorzystywane są cookies
 3. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:
  a. Konfiguracji serwisu
  I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
  II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i
  odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego
  indywidualnych potrzeb;
  III) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji
  interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
  pochodzi Użytkownik,
  IV) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji
  treści,
  V) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji
  użytkownika w serwisie
  I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w
  szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  II) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez
  Administratora.
  c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron
  internetowych
  I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W

szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia
Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
II) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności
weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w
szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z
uwzględnieniem jego lokalizacji.
e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
I) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
f. Świadczenia usług reklamowych
i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i
produktów firm trzecich;
g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
4.4.Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w
następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych, które
są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
I) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
II) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych:
I) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
II) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
III) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
[administrator cookies: PR MEDIA GROUP spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością]
c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z
wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
I) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
I) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA
lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
II) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
iii) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w
Irlandii]

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisów za
pomocą serwisów społecznościowych:
I) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
II) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
III) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub
Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
IV) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w
Irlandii]
4.5.Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania
dostępu przez cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia
  dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i
  uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany
  ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za
  pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
  Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
  blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
  internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na
  urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
  obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
  (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z
  dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre
  funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.