W

Wojewoda Dariusz Drelich powołał w końcu lipca br. Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie pomorskim. Nastąpiło to zgodzie z inicjatywą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który chce, aby podobne zespoły zaczęły działać w każdym województwie. Głównym celem Zespołu jest analizowanie potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich i rolnictwa w danym województwie. Oceny i sugestie Zespołu będą brane pod uwagę w procesie interwencji publicznej skierowanej na wieś. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem , sektorem rolno-spożywczym, rybactwem oraz reprezentanci samorządów (terytorialnego i rolniczego). Pomorski Zespół ma już za sobą spotkanie inauguracyjne – 26 lipca br.. Uczestniczył w nim podsekretarz stanu w Min. Rolnictwa Ryszard Zarudzki. Przewodniczącym Zespołu został Andrzej Dolny – dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, a zastępcą Adam Śliwicki – z-ca dyr Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział w Gdańsku. W składzie Zespołu znaleźli się m. inn. Karol Narloch – dyr Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Danuta Makowska – dyr Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Stanisława Aldona Łoś – Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku. W imieniu samorządowców będzie występował Patryk Demski – burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, a o sprawy sektora rybactwa zadba posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk – przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wytypowano główne działy robocze: rolnictwo, obszary wiejskie, rynki rolne, przemysł rolno-spożywczy i rybactwo – w ramach gospodarki morskiej. Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano w II połowie września. Anna Kłos