Z

Z dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Joanną Witkowską, rozmawia Anna Kłos.

W celu ułatwienia Pomorzanom poznania własnych uzdolnień i preferencji zawodowych, a także w odpowiedzi na potrzeby pomorskiego rynku pracy, Samorząd Województwa Pomorskiego podjął działania wynikające z zobowiązań ujętych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 zmierzające do wdrożenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego. Są to inicjatywy mające na celu rozwinięcie i zwiększenie dostępu do skutecznego poradnictwa zawodowego dla wszystkich mieszkańców regionu. Budowanie regionalnego systemu poradnictwa zawodowego polega między innymi na skoordynowaniu sieci współpracy podmiotów zaangażowanych w świadczenie usług poradnictwa zawodowego tj. powiatowych urzędów pracy, akademickich biur karier, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ochotniczych hufców pracy, jednostek samorządu terytorialnego. Rozwój regionalnego systemu poradnictwa zawodowego ma przyczynić się do wzmocnienia aktywności mieszkańców regionu, tak by mieli większe szanse na podejmowanie pracy odpowiadającej ich aspiracjom i akceptowali potrzebę zdobywania nowych umiejętności przez całe życie.

– Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny. To oznacza pełną mobilizację nie tylko pracowników sektora edukacji. Młodzież, która zasiądzie w szkolnych ławach będzie obiektem zainteresowania także pracodawców, którzy chcą, aby przyszłe kadry były jak najlepiej przygotowane do zasilenia rynku pracy. W jaki sposób może w tym pomóc Wojewódzki Urząd Pracy?

Wojewódzki Urząd Pracy działając w ramach samorządu województwa pomorskiego tworzy regionalny system poradnictwa zawodowego, który m.in. ma na celu promowanie całożyciowego poradnictwa zawodowego. Zbudowanie platformy współpracy partnerów w tym zakresie ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług poradnictwa zawodowego w urzędach pracy, szkołach, poradniach pedagogicznych i innych instytucjach pomagających mieszkańcom Pomorza m.in. w zdobyciu aktualnych informacji o trendach i zjawiskach na rynku pracy. Nasza rolą jest pomaganie obu stronom, czyli zarówno tym, którzy chcą zatrudniać, jak tym, którzy tego zatrudnienia potrzebują. Przybliżenie aktualnych trendów rynku pracy i oczekiwań pracodawców, a także pokazanie sposobów poszukiwania pracy oraz odkrywania własnych talentów, to główne cele cyklu warsztatów dla młodzieży :”Wybieraj mądrze”, organizowanych w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Te warsztaty to właśnie jeden z elementów budowanego systemu poradnictwa zawodowego. Już w poprzednim roku szkolnym w zajęciach udział wzięło 750 uczniów z 9 pomorskich szkół. Byli to zarówno gimnazjaliści jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: lęborskiego, sztumskiego, wejherowskiego, kartuskiego oraz z Gdyni. Podczas warsztatów uczniowie mieli też okazję zapoznać się z Barometrem Zawodów, pokazującym które zawody, w ujęciu lokalnych rynków pracy, obecnie są przez pracodawców poszukiwane, a które mogą nie zapewnić zatrudnienia. Zajęcia prowadzone były przez doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, doradców z Centrum Rozwoju Talentów oraz specjalistów Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Z końcem roku szkolnego zakończyła się pierwsza edycja warsztatów. Niebawem planowana jest kolejna odsłona cyklu, podczas której doradcy zawodowi odwiedzą kolejne dziesięć szkół w Pomorskiem.

Kiedy dowiemy się które to będą szkoły i kiedy ruszy cała akcja?

Drugi etap cyklu warsztatów chcemy skoncentrować na wspieraniu tych szkół, które zostały wskazane przez pomorskie powiaty do tzw. Przedsięwzięcia strategicznego w zakresie szkolnictwa zawodowego, które realizowane jest w naszym województwie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 . Obecnie trwają jeszcze ustalenia. Pierwszych zajęć można się spodziewać na przełomie września i października tego roku. Warto śledzić stronę Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy na facebooku, tam będzie można dowiedzieć się więcej.

Jaki wpływ mają Wasze Warsztaty na postrzeganie szkolnictwa zawodowego w terenie?

Warsztaty stały się platformą współpracy i wymiany doświadczeń. Przyczyniły się do rozwoju kontaktów w sieci poradnictwa zawodowego budowanej w województwie pomorskim, poprzez nawiązanie współpracy ze szkolnymi oraz powiatowymi doradcami zawodowymi. W ramach wymiany doświadczeń, chętni doradcy ze szkół i powiatowych urzędów pracy, mogli obserwować prowadzone warsztaty i czerpać inspirację do swoich działań. Nauczycielom, nie tylko doradcom zawodowym, też trzeba przekazywać wiedzę o rynku pracy, ponieważ z racji pełnionej funkcji społecznej mają znaczący wpływ, na wybory młodzieży i mogą pomóc dobrze wybrać Doradcy ze szkół otrzymali również publikacje na temat rynku pracy, poradnictwa i przedsiębiorczości, a uczniowie wykaz zawodów deficytowych i nadwyżkowych w swoim powiecie i w województwie.

Jak Warsztaty były oceniane przez głównych adresatów swej działalności?

Myślę, że warsztaty spełniły oczekiwania odbiorców. Docierały do nas opinie, że dla młodzież szczególnie istotne było uzyskanie praktycznej wiedzy w jaki sposób w dzisiejszych czasach, charakteryzujących się dosyć dużą złożonością zjawisk społeczno – gospodarczych, dokonać świadomego wyboru szkoły, a następnie zawodu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami. Nasze warsztaty miały również na celu wzmocnienie w uczniach postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec przyszłej pracy, rozbudzenie aspiracji zawodowych i pobudzenie motywacji do działania, a także dostarczenie bieżących informacji o zawodach i wymaganiach zarówno regionalnego jak i lokalnych rynków pracy. Doradztwo edukacyjno-zawodowe stanowi doskonałe narzędzie budowania własnej ścieżki zawodowej, gdyż pozwala „przymierzyć” się do różnych ról zawodowych, marzyć i odnajdować drogę do realizacji tych pomysłów. Jednocześnie narzędzia typu „Barometr zawodów” urealniają oczekiwania młodzieży.

Praca z młodzieżą obliczona jest jednak na zasilanie w kadry pracodawców w perspektywie przyszłości, a potrzeby są już dziś. W jaki sposób uczestniczy w tym Wojewódzki Urząd Pracy?

Wiemy, że jednym z kluczowych wyzwań dzisiejszych czasów dla pracodawców jest pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, a także niwelowanie rotacji kadry w firmach. Dlatego też tak ważne jest zapewnienie dostępu do wszelkich form podnoszenia kompetencji i kwalifikacji W dobie rosnącego deficytu rąk do pracy, możliwość rozwoju zawodowego w postaci szkoleń i zdobywania nowych umiejętności w firmie jest jednym z ważniejszych atutów, które pracodawca może zaoferować Podwyższanie kwalifikacji pracownika daje mu możliwości podejmowania trudniejszych zadań i rozwoju. Korzyści płynące z podniesienia wiedzy i umiejętności zespołu, wpływają również na lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pracodawcy nie muszą dziś sami finansować szkoleń i kursów zawodowych swoich pracowników, mogą wspierać ich rozwój korzystając z funduszy zewnętrznych, np. środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Mogą też korzystać z bezpłatnych usług w zakresie rozwoju zawodowego kadr doradców zawodowych z gdańskiego i słupskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które działają w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. W roku 2017 województwo pomorskie otrzymało ponad 9, 6 mln zł na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ze względu na duże zainteresowanie pracodawców możliwością skorzystania z dofinansowania z KFS, samorząd województwa pomorskiego wystąpił do MRPiPS o kolejne 2 mln zł dla Pomorskiego. Szczegółowych informacji jak uzyskać wsparcie oraz jakie priorytety wydatkowania środków KFS obowiązują w bieżącym roku udzielają powiatowe urzędy pracy