O

O dynamicznym rozwoju Gminy Żukowo świadczy chociażby fakt, że tylko w ciągu ostatnich trzech lat, liczba mieszkańców wzrosła o prawie 10%. W ślad za rozwojem idzie szereg inwestycji.

Inwestycje, czyli priorytetowe działania żukowskiego samorządu

Priorytetem są drogi, infrastruktura wodno-kanalizacyjna, szkolnictwo oraz bezpieczeństwo publiczne. W 2015 r. wydatki inwestycyjne wyniosły ponad 34 mln zł, w 2016 r. sięgały prawie 21 mln zł, a w 2017 r. zaplanowane wydatki inwestycyjne mają przekroczyć 36 mln zł. Największe zrealizowane zadania w zakresie bezpieczeństwa to budowa Remizy OSP wraz z Centrum Zarządzania Kryzysowego (6,8 mln zł) oraz rozbudowa Komisariatu Policji w Żukowie (Gmina przekazała 1 mln zł). Wsparciem dla jednostek OSP z Banina i Leźna był zakup samochodów ratowniczogaśniczych (łączna kwota ok. 1 mln zł). W 2017 r. pozyskano z RPO WP 2014-2020 powyżej 1 mln zł na modernizację oświetlenia z zastosowaniem innowacyjnego systemu sterowania oraz prawie 7 mln zł na rewitalizację starego centrum miasta oraz stworzenie Centrum Aktywności Rodzin.

Oświata, sport i rekreacja, czyli naukai odpoczynek w Gminie Żukowo

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miszewie (etap I – ok. 300 tys. zł). Planowany jest nowy budynek szkoły w Tuchomiu (na opracowanie dokumentacji projektowej przeznaczono ok. 55 tys. zł). W 2015 r. zakończono budowę szkoły w Baninie wraz z halą sportową (30,6 mln zł). Opracowana została dokumentacja projektowa dla kompleksowej modernizacji budynków szkół w Chwaszczynie, Leźnie i Skrzeszewie, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 w wysokości ok. 2,7 mln zł (wartość projektu to ponad 6 mln zł). Budowa boiska piłkarskiego w Żukowie przy ul. Książąt Pomorskich (ok. 1,5 mln zł), modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Żukowie, Pępowie i Przyjaźni (wartość ok. 800 tys. zł, dofinansowanie 300 tys. zł) oraz szereg zadań związanych z oświetleniem na boiskach, wyposażeniem sal sportowych, a także budową boiska sportowego w Łapinie, ma sprzyjać rozwojowi sportu w gminie. 170 tys. zł to kwota, którą łącznie w 2017 r. otrzymali stypendyści Burmistrza i Rady Miejskiej Gminy Żukowo. Środki budżetowe na ten cel częściowo pochodzą z obniżenia diet radnych oraz wynagrodzenia burmistrza. W 2016 r. wystartował program „Dzieciaki Bystrzaki” wspomagający rozwój uczniów. Akcja objęła 1850 uczniów i 150 nauczycieli. W ramach programu do wszystkich szkół zakupiony został sprzęt multimedialny (wartość projektu to 3,5 mln zł, dofinansowanie 3,3 mln zł). Kolejny projekt „Mali Giganci” objął 277 dzieci w wieku przedszkolnym, a jego celem jest wzrost udziału dzieci w wieku 4-6 lat w edukacji przedszkolnej oraz utworzenie 42 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego i poprawa jakości edukacji przedszkolnej w pięciu OWP (wartość projektu 1,1 mln zł, dofinansowanie prawie 1 mln zł).

Jesteśmy dla was, czyli co robimy, żeby mieszkańcom żyło się lepiej

Poza rządowym programem 500+ mamy także „Bon opiekuńczy”, czyli świadczenie pieniężne dla rodzin korzystających ze żłobków lub klubów dziecięcych działających na terenie gminy, a od niedawna również poza nią. W 2017 r. po raz pierwszy w mieście Żukowo wystartował Budżet Obywatelski. Na jego realizację przeznaczono 200 tys. zł. Sołectwa otrzymują do dyspozycji fundusz sołecki wyodrębniony z budżetu gminy. W 2018 r. jest to kwota ponad 2,3 mln zł, z czego ponad 1,5 mln stanowią środki dodatkowe zwiększone uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie. Również Osiedlom przyznawane są środki wyodrębnione w uchwale budżetowej (prawie 300 tys. zł). Co roku Gmina dofinansowuje działania komunikacji miejskiej. W 2017 r. łączna kwota dotacji na ten cel dla ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia i MZK ZG to niemal 1,8 mln. zł. Wypełniając zobowiązania wyborcze, przez 3 lata nie zmieniły się stawki podatków lokalnych, a podmioty gospodarcze zwolnione są z podatku od nieruchomości przez pierwsze lata prowadzonej działalności.

Wyróżnienia dla Gminy Żukowo, czyli nagrody otrzymane za rozwój:

tytuł HIT Pomorza 2016 za działania na rzecz poprawy życia i bezpieczeństwa mieszkańców (budowa OSP i Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie),
• IV miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość,
• nagrodę „Bursztynowy Katamaran” Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych
za współpracę z organizacjami pozarządowymi,
• Godło Promocyjne „Teraz Polska”, potwierdzające, że gmina jest jedną z najlepszych w Polsce pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.