U

Uczelnie nie tylko systematycznie poszerzają ofertę dydaktyczną, ale też inwestują w infrastrukturę. Każdego roku realizują mniejsze bądź większe inwestycje. Sprawdziliśmy, jakie zadania prowadzą obecnie.

Uniwersytet Gdański w przyszłym roku zamierza otworzyć EkoPark, który będzie łączył funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne. Z początkiem 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych zacznie działać laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej. – Wszystkie inwestycje Uniwersytetu Gdańskiego są efektem wyjścia naprzeciw potrzebom aktualnego rynku pracy oraz poprawy warunków pracy i nauki dla społeczności akademickiej – mówi dr Mirosław Czapiewski, kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego – Nowoczesne pracownie i laboratoria wyposażone w najnowszą aparaturę zapewniają korzystne warunki do nauki, prowadzenia tak ważnych dziś interdyscyplinarnych badań naukowych, realizowania innowacyjnych projektów, a także otwierają możliwości współpracy nauki z gospodarką. Do największych inwestycji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego należy zaliczyć budowę Centrum Sportu. W tym roku akademickim studenci nie zdążą jeszcze z niego skorzystać, ale w wakacje obiekt powinien już zostać otwarty. Szereg inwestycji realizuje również chociażby Politechnika Gdańska. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć remont i przebudowę Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego „Eureka” w Sopocie, a także modernizację budynku Hydromechaniki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

prof. Marcin Gruchała

rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Gdański

Uniwersytet Medyczny od lat konsekwentnie realizuje plan modernizacji bazy naukowej, dydaktycznej i klinicznej. Modernizacji doczekały się m.in. sale dydaktyczne w Collegium Biomedicum, w których odbywają się ćwiczenia z biochemii na wszystkich kierunkach Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu. Nową siedzibę zyskały Zakłady: Mikrobiologii Jamy Ustnej i Mikrobiologii Lekarskiej, a po gruntownym remoncie swoją działalność wznowiła zmodernizowana Biblioteka Główna. W Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej otwarto nowoczesną salę symulacyjną do ćwiczeń klinicznych, która umożliwi studentom wykonywanie zabiegów klinicznych na fantomach w warunkach odwzorowujących te, które panują w gabinecie lekarskim. Od nowego roku akademickiego w Uczelni funkcjonuje Centrum Symulacji Medycznej – supernowoczesny ośrodek, który stwarza zupełnie nowe możliwości w kształceniu medycznym. To tu studenci mogą doskonalić swoje umiejętności praktyczne w oparciu o wysokiej wierności symulatory, dzięki czemu będą lepiej przygotowani do rzeczywistego kontaktu z pacjentem. Kilka miesięcy temu ruszyła budowa nowoczesnego, odpowiadającego potrzebom i standardom XXI wieku Centrum Sportu. Zgodnie z planem przebiega także największa inwestycja realizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny, jaką jest budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Jeśli zostanie utrzymana ciągłość finansowania ze środków budżetu państwa, już w przyszłym roku zostaną tam przeniesione pierwsze jednostki.

kmdr. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

rektor Akademii Marynarki Wojennej

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni w ostatnim okresie bardzo intensywnie rozwija się, inwestując w infrastrukturę dydaktyczną i socjalną, taką jak laboratoria, symulatory oraz domy studenckie i obiekty sportowe. Obecnie największą inwestycją jest budowa Akademickiego Centrum Sportowego. Pierwszy etap został już ukończony i oddany do użytku. Powstały dwie hale sportowe, sala do sportów walki, siłownia z częścią aerobową, kompleks odnowy biologicznej, zaplecza biurowe i sanitarne. W październiku 2017 roku rozpoczął się drugi etap rozbudowy, który obejmie budowę krytej pływalni. Zgodnie z projektem w ramach kompleksu pływalni powstaną dwie oddzielne niecki basenowe. Ważnym aspektem jest też przeprowadzenie inwestycji dostosowujących wszystkie budynki dydaktyczne, a wcześniej również domy studenckie, do aktualnych wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Warto nadmienić, iż w ramach inwestycji dokonaliśmy rozbudowy domów studenckich. Dawny budynek magazynowy został przebudowany na dom studencki z 82 miejscami noclegowymi, a w innym przebudowano wyłączony z użytku parter, uzyskując dodatkowe 42 pokoje, w tym dla osób niepełnosprawnych. Koszt tych inwestycji to prawie 7 mln zł. Przy wszystkich inwestycjach w zabezpieczenie socjalne, czy przeciwpożarowe, nie zapominamy też o laboratoriach. W październiku otworzyliśmy trzy nowe pracownie, a obecnie tworzymy kolejną. Istniejące staramy się doposażyć i rozbudowywać, dbając o ich utrzymanie na wysokim poziomie.

dr Mirosław Czapiewski,

kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego

Rozwój inwestycyjny Uniwersytetu Gdańskiego koncentruje się na rozbudowie uczelni w ramach trzech kampusów – największego w Gdańsku Oliwie, kampusu gdyńskiego, gdzie mieści się Wydział Oceanografii i Geografii oraz sopockiego, gdzie tradycyjnie mają swoje miejsce wydziały Ekonomiczny i Zarządzania. Dzięki konsekwentnej realizacji kolejnych przedsięwzięć Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego stał się jednym z najnowocześniejszych ośrodków badawczo-naukowych w Polsce, a studenci zyskali znakomite warunki do nauki. W 2018 roku kontynuujemy rozbudowę kampusu w Gdańsku Oliwie, a jedną z najważniejszych inwestycji jest rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o nowy budynek Instytutu Informatyki. Istotna z punktu widzenia kształcenia i rozwoju studentów jest inwestycja związana z budową Centrum Sportowego, w ramach którego powstanie nowoczesny kompleks sportowy na terenie kampusu w Gdańsku Oliwie. Kończy się utworzenie na terenie kampusu w Gdańsku Oliwie EkoParku, unikatowego miejsca, z którego będzie mogła korzystać nie tylko społeczność akademicka, ale także lokalna. Trwa realizacja inwestycji – Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Nauk Społecznych oraz remont DS. nr 4. Każdego roku inwestujemy w remont jednego z naszych domów studenckich, dzięki temu w większości z nich został znacznie podwyższony standard zamieszkania. Dodatkowo w DS. nr 4 powstanie przedszkole. W planach jest także remont DS. nr 9.