M

Marszałkowie: Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski podpisali z beneficjentami umowy na realizację projektów z dziedziny bioróżnorodności, dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość podpisywanych tego dnia umów to ponad 21 mln zł, z czego 12 mln zł to środki RPO. 

Resztę dołożyły samorządy. Fakt ten ucieszył marszałka Struka, który powiedział:
– To świadczy o wrażliwości samorządowców Pomorza na wartości także niematerialne, o docenianiu konieczności harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody. Największym jest projekt pn. „Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami”Jest to projekt partnerski Gminy Miasta Gdańska (lidera projektu), Gminy Miasta Sopotu i Gminy Miasta Gdyni.
Jego wartość wynosi 12,76 mln zł, dofinansowanie ze środków EFRR 55% kosztów kwalifikowalnych, czyli około 5 mln zł. Wartość części gdańskiej szlaku turystycznego, to około 7,31 mln zł, a dofinansowanie ok. 2,9 mln zł. Wartość części Gdyni i Sopotu to ok. 5,45 mln zł przy dofinansowaniu około 2,1 mln zł. Realizacja przewidziana jest na lata 2018-2020. W imieniu lidera projektu umowę podpisała Aleksandra Dulkiewicz – zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej. Wyraziła nadzieję, że projekt:
– Poprawi infrastrukturę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – ulubionego miejsca spacerów i rekreacji mieszkańców Trójmiasta…Ten teren jest naszym wspólnym dobrem, dlatego tak ważne jest zaangażowanie trzech gmin.Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja istniejących nawierzchni ciągów rekreacyjnych oraz wykonanie oznakowania tras. Planuje się utwardzenie traktów przez zastosowanie nawierzchni szutrowej lub bitumicznej, cząstkowy remont istniejących nawierzchni bitumicznych będących w złym stanie technicznym, wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz wzmocnienie podbudowy części dróg leśnych w przebiegu szlaku do obsługi ciężkich pojazdów związanych z gospodarką leśną. Łącznie po realizacji Projektu, (uwzględniającego istniejące, nowe i odnowione odcinki, dostępne dla turystów), będzie 78,1 km kompleksowej sieci szlaków – w tym na terenie Gdańska 39,16 km, Sopotu 9,14 km, Gdyni 29,8 km.

Nie lada atrakcję turystyczną chce stworzyć Gmina Pruszcz Gdański

Program nosi tytuł ”Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie”. Wójt Magdalena Kołodziejczak informuje, że przedmiotem projektu jest rewaloryzacja przypałacowego parku, w którym zachowały się nawet dęby liczące sobie około 450 lat! Od roku 1763 przez 164 lata miejscowość była we władaniu rodu von Tiedemann. Wybudowali piękny barokowy pałac oraz urządzili park, którego atrakcją były 4 stawy, przez które przepływała rzeczka. Pałac w roku 1945 spalili mołojcy z bratniej Armii Czerwonej, park, w stanie totalnego zaniedbania, istnieje. Planuje się w nim zabiegi ochronne roślin, budowę ścieżek i tras widokowych wraz z ich oświetleniem, rekultywację zbiorników wodnych (koszt niekwalifikowany) oraz przeprowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych. Skutkiem projektu będzie wsparcie obszaru chronionego przyrody oraz powstanie szlaku turystycznego. W efekcie obszar Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie uzyska lepszy status ochrony siedlisk i bioróżnorodności oraz zostanie udostępniony dla kontrolowanego ruchu turystycznego. Marzeniem wójt Magdaleny Kołodziejczak jest utworzenie na terenie gminy turystycznego Szlaku Parków Podworskich, z potrzebną infrastrukturą, połączonego ścieżkami rowerowymi.. Utworzenie części tego szlaku turystycznego (Wojanowo – Będzieszyn), o długości 2,08 km, spowoduje, że powierzchnia siedlisk wspieranych dla uzyskania lepszego statusu ochrony przyrody wyniesie 8,28 ha.

Imponujące tradycje historyczne może podtrzymać i rozwinąć projekt realizowany przez Nadleśnictwo Kaliska. Jego tytuł brzmi: „Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restytucję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty”

Arboretum założył w latach 1875 – 1880 nadleśniczy Adam Putrich, zachęcony przez swego przyjaciela profesora Adama Schuapappacha, który chciał prowadzić tam doświadczenia dotyczące aklimatyzacji drzew obcego (dla naszych warunków klimatycznych), pochodzenia. W efekcie na ponad 30 hektarach leśnych, w urokliwym miejscu nad Jeziorem Borzechowskim w Gminie Zblewo, istnieje najstarszy w Polsce leśny ogród dendrologiczny z egzotycznymi drzewami i krzewami. Projekt za ponad 1,9 mln zł, z czego blisko 1,7 mln zł to dofinansowanie RPO, zakłada inwestycje i programy rekonstrukcji różnorodności gatunkowej i siedliskowej, które zabezpieczą zasoby i walory przyrodnicze na terenie Arboretum i Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, w szczególności na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Kaliska. Projekt będzie realizowany w partnerstwie Nadleśnictwa Kaliska – jako partnera wiodącego oraz Gminy Zblewo.

„Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom” będzie realizowany przez Gminę Borzytuchom

Projekt zakłada budowę ścieżki dydaktycznej pieszo-rowerowej o łącznej długości prawie 3 km, w rejonie trzech jezior: Moczydło, Krosnowskie i Duże. Dzięki ukierunkowaniu ruchu turystycznego zostaną zabezpieczone zasoby i walory przyrodnicze na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Borzytuchom. Całkowita wartość projektu to ponad 1,4 mln zł, z czego 1,2 mln zł to fundusze RPO.

„Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny” to projekt Gminy Brusy

Ochrona i przywrócenie różnorodności gatunkowej i siedliskowej wraz z rewaloryzacją trzech parków: jednego w Gminie Brusy i dwóch w Gminie Konarzyny – to główny cel tej inwestycji. Będzie ona realizowana w Wielkich Chełmach (gm. Brusy) i Konarzynkach oraz Kornem (gm. Konarzyny). Realizacja tego projektu wzmocni mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie, ponieważ, poprzez ochronę, monitoring i odtworzenie siedlisk chronionych zwierząt, zapewni im warunki do życia i rozwoju. Całkowita wartość projektu to ponad 705 tys. zł, z czego blisko 599 tys. zł pochodzi z RPO.

„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” to pomysł realizowany przez Gminę Dębnica Kaszubska

Projekt będzie realizowany w partnerstwie 5 gmin: Dębnica Kaszubska, Damnica, Kobylnica, Słupsk i Ustka. Celem jest ochrona stanu środowiska przyrodniczego, przywrócenie różnorodności biologicznej oraz zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych. W planach jest usuwanie gatunków inwazyjnych, budowa sztucznych miejsc lęgowych, nasadzenia roślin oraz typowe działania związane z ukierunkowaniem ruchu turystycznego. Całkowita wartość projektu to ponad 2,6 mln zł, z czego 2,2 mln zł to unijne dofinansowanie.