M

Międzynarodową konferencję pt.: „Cele i strategie na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” zorganizował w dniu 8 maja 2018 w Hotelu Radisson Blu w Gdańsku Parlament Hanzeatycki przy współpracy z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Obrady dotyczyły głównie szkolenia zawodowego, prowadzonego w systemie dualnym oraz (mieszczącego się w tej koncepcji) powołania w Polsce nowego zawodu – menedżera serwisu sektora energetycznego. Konferencja odbyła się przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Dalsze kształcenie zawodowe w celu wykreowania zawodu technika serwisu sektora energetycznego (VESTE)“. Jest to jeden z licznych programów realizowanych przez BALTIC SEA ACADEMY.

Obrady otworzyli: Wiesław Szajda – prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, Monika Zajkowska – prezes Hanzeatyckiego Instytutu Wpierania MSP, oraz Max Hogeforster – prezes Parlamentu Hanzeatyckiego i Baltic Sea Academy.

Wszyscy z dużym zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia dr Jurgena Hogeforstera – reprezentanta Parlamentu Hanzeatyckiego, bardzo zasłużonego w kontaktach z Pomorską Izbą Rzemieślnicza MSP.

Ten entuzjasta współpracy między Hamburgiem, a Gdańskiem na bazie dawnej przynależności obu miast do HANZY, którą to współpracę rozwija od roku 1983, przypomniał, że wspólnie z Pomorską Izbą Rzemieślniczą przeprowadził już wiele projektów, z których obecnie realizowany zakończy się w sierpniu br. Wymieniona wyżej Baltic Sea Academy to sieć współpracy 15 uniwersytetów i szkół wyższych z 9 krajów nadbałtyckich, utworzona z inicjatywy Parlamentu Hanzeatyckiego w roku 2010 w Hamburgu. Jednym z jej najważniejszych zadań jest wspieranie współpracy instytucji edukacyjnych i badawczych z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Dotyczy ona również dziedziny będącej głównym tematem konferencji, czyli ochrony środowiska i energii. Chodzi o to, aby najlepsze praktyki europejskie dopasować do potrzeb danego regionu. Widzi on wiele zbieżności między rzeczywistością demograficzną oraz społecznymi przesądami w Polsce i Niemczech. W obu krajach gwałtownie zmniejsza się przyrost naturalny, co skutkuje niedoborami na rynku pracy i w obu panuje stereotyp, że ścieżka kariery zawodowej jest gorsza dla młodego pokolenia. Rodzice często chcą poprzez dzieci realizować swoje niedoszłe potrzeby i marzenia. W efekcie zbyt dużo osób po studiach nie ma możliwości zatrudnienia się w wyuczonej specjalności. Niemniej w Niemczech już zauważa się zjawisko porzucania studiów w ich trakcie i podejmowania nauki w konkretnym zawodzie. Jest to szczególnie widoczne w rodzinach mających korzenie tureckie, gdzie syn najczęściej przejmuje zawód i firmę ojca, a rzemieślnik cieszy się większym autorytetem niż absolwent wyższej uczelni. Parlament Hanzeatycki prowadzi też projekty ułatwiające wejście na rynek pracy tzw. uchodźcom. Współpracuje w tej dziedzinie z partnerami z Austrii i Włoch. Próby znalezienia partnerów także w Polsce nie dały żadnego rezultatu.

Dr Monika Zajkowska – prezes Hanzeatyckiego Instytutu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw mówiła o kształceniu dualnym i nowych zawodach.

Zwróciła szczególną uwagę, aby kształcenie zawodowe – prócz przekazywania wiedzy teoretycznej w placówkach szkolnych (różnych szczebli), odbywało się w przedsiębiorstwach i najlepiej było profilowane na pozyskanie potencjalnego pracownika. Przedstawiła też koncepcję jak w ramach powstawania nowych zawodów, wykształcić menedżera serwisu sektora energetycznego. Podkreśliła rosnące zapotrzebowanie rynku na nowy zawód w zakresie optymalizacji kosztów energii w przedsiębiorstwie oraz oceny efektywności energetycznej.

Głównym celem – bezpieczeństwo energetyczne

Dr Adam Mikołajczyk – dyr. Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim – przedstawił cele i strategię polityki energetycznej naszego województwa.

Sytuacja na Pomorzu jest taka, że tylko około połowa zapotrzebowania na energię elektryczną w województwie pomorskim pokrywana jest ze źródeł miejscowych, natomiast reszta pochodzi z importu spoza województwa. Jednocześnie połowa tej energii która wytwarzana jest na Pomorzu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na Pomorzu powinniśmy jeszcze silniej inwestować w rozwój energetyki odnawialnej, w tym głównie wiatrowej, uwzględniając przy tym morskie farmy wiatrowe, ponieważ mamy ku temu szczególnie korzystne warunki naturalne. Niemniej i tak potrzebne będzie zainwestowanie także w duże konwencjonalne źródło stabilizujące cały system energetyczny. Tym źródłem powinna być np. elektrownia jądrowa albo duża elektrownia gazowa – w rejonie Trójmiasta.

Dr Ewelina Kaatz-Drzeżdżon z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska wymieniła typy przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, na które można uzyskać środki publiczne w formie dotacji lub pożyczek.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niskooprocentowanych pożyczek oferowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na przedsięwzięcia w zakresie nisko emisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Przedsiębiorcy mogą dodatkowo ubiegać się o umorzenie części pożyczki – do 10% jej wartości. Do osób fizycznych skierowany jest konkurs „Czyste Powietrze Pomorza”, w którym oferowane są dotacje. Nową propozycją będzie program „Termomodernizacja budynków mieszkalnych – TermoDom+”, którego beneficjentami będą również osoby fizyczne. Będą one mogły ubiegać się o dotację, dotację z pożyczką częściowo umarzaną, lub pożyczkę częściowo umarzalną – w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

Inż. Piotr Jóskowski – dyr. zarządu PMP sp. z o.o. z Wejherowa zaprezentował biznesowy punkt widzenia:

  • Jako przedstawiciel sektora MSP widzę braki w kształceniu młodych kadr, zajmujących się poprawą efektywności energetycznej. Brakuje szkół zawodowych i średnich, które by je przygotowywały. Praca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oznacza wsparcie dla kilkuset tysięcy drobnych przedsięwzięć energooszczędnych. W tej sytuacji z jednej strony potrzebna jest rozbudowa sieci dystrybucji potrzebnych produktów i urządzeń, z drugiej zachodzi konieczność dostępu do rzetelnych audytorów energetycznych.