U

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

W dniu 30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162). Ustawa wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia inwestycyjnego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie zwolnienia z podatku dochodowego, znosząc ograniczenia terytorialne i zwiększając zakres usług świadczonych przez spółki zarządzające strefami na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej: ustawa o SSE, Dz. U. z 2017 r. poz. 1010). Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej wydane na podstawie dotychczasowej ustawy o SSE będą działali w reżimie prawnym ustawy o SSE do końca 2026 r. Wszystkie prawa nabyte przez przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie SSE zostaną przez nich zachowane. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (dalej: PSSE) na mocy nowych przepisów będzie zarządzać terenami zlokalizowanymi na obszarze 226 gmin położonych we wschodniej części województwa pomorskiego oraz w województwie kujawsko-pomorskim.

Decyzja o wsparciu i warunki jej uzyskania

Podstawą udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcy zamierzającemu realizować nową inwestycję będzie decyzja o wsparciu (decyzja administracyjna). Wsparcie udzielane będzie na realizację nowych inwestycji, czyli inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Decyzje o wsparciu na terenie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego będą wydawane na czas oznaczony – 12 bądź 15 lat. Przy czym, w przypadku inwestycji realizowanej na terenie objętym dotychczas statusem specjalnej strefy ekonomicznej, okres ten będzie wynosił 15 lat. Uzyskanie przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu zależy od spełnienia kryteriów jakościowych i ilościowych. PSSE wspiera zainteresowanych inwestorów przydzielając im indywidualnego project managera, który wspólnie z przedsiębiorcą weryfikuje, czy nowa inwestycja spełnia wymogi określone w ustawie. Kryteria ilościowe, czyli minimalne nakłady inwestycyjne, będą zróżnicowane w zależności od rozmiaru przedsiębiorcy oraz stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji, tak, aby wspierać przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inwestycje zlokalizowane na terenach o wyższym bezrobociu.

W celu uzyskania decyzji o wsparciu, poza minimalnymi nakładami inwestycyjnymi, inwestor musi również spełnić tzw. kryteria jakościowe. Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej na realizację nowych inwestycji, które zostanie ogłoszone w najbliższych tygodniach, ustawodawca określił kryteria dla oceny projektów inwestycyjnych z sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz dla projektów z sektora przetwórstwa przemysłowego. Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Na obszarze oddziaływania PSSE minimalna wysokość punktów kwalifikująca projekt do uzyskania decyzji o wsparciu to 5 punktów. Kryteria jakościowe podzielone zostały na 4 grupy. W ramach pierwszej grupy premiowane będą działania związane z rozwojem strukturalnym, tj. oferowanie stabilnego zatrudnienia, inwestycje w projekty wspierające branże strategiczne (branże strategiczne: lotnicza, biotechnologiczna, farmaceutyczna, elektroniczna, maszynowa, chemiczna, meblarska, spożywcza lub produkcja: środków transportu, w tym części i akcesoriów do środków transportu, urządzeń medycznych lub IT oraz branże wynikające z inteligentnych specjalizacji województwa), poziom sprzedaży eksportowej. W ramach drugiej grupy określonej jako rozwój naukowy, przedsiębiorcy otrzymają punkty m.in. za prowadzenie działalności B+R oraz przynależność do klastrów. Trzecia grupa kryteriów związana z rozwojem zrównoważonym przewiduje punkty m.in. za status przedsiębiorstwa, premiując firmy z sektora MMŚP. Ostatnią grupą kryteriów jakościowych są kryteria związane z rozwojem zasobów ludzkich. W ramach tej grupy punkty przyznawane będą za wspieranie pracowników w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, współpracę ze szkołami branżowymi, oferowanie pracownikom dodatkowych świadczeń.