Z

Z Gabrielą Lisius, starostą wejherowskim, o tym, co w powiecie udało się zrealizować w ciągu kończącej się właśnie kadencji, rozmawia Rafał Korbut.

Pani starosto, zbliża się koniec kadencji. Jak w skrócie można ją podsumować?

To była bardzo pracowita kadencja. Skupiliśmy się na budowaniu dobrych relacji z samorządami miast i gmin naszego powiatu oraz wyznaczaniu kierunków wspólnego działania. Efekty współpracy widoczne są w wielu dziedzinach, w tym m.in. w sferze drogowej. W ciągu czterech lat ponad trzydzieści procent wszystkich wydatków przeznaczyliśmy na inwestycje. Udało nam się zrealizować większość zaplanowanych zadań, które wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

Jaki cel postawiliście sobie na początku kadencji?

Jako cel obraliśmy sobie pozyskanie jak największej ilości środków z funduszy zewnętrznych na realizację naszych zamierzeń. Skuteczne zdobycie pieniędzy z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Regionalnego Programu Operacyjnego czy Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości blisko 50 mln zł, znacząco przyczyniło się m.in. do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu, aktywizacji osób bezrobotnych oraz podniesienia jakości kształcenia.

Jakie inwestycje drogowe udało się zrealizować w ciągu tych czterech lat?

Sukcesywnie modernizowaliśmy infrastrukturę drogową. Część zadań realizowana była ze środków własnych powiatu, przy wsparciu finansowym gmin oraz dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Do najważniejszych inwestycji drogowych wykonanych w obecnej kadencji należy: rozbudowa drogi powiatowej Kniewo – Luzino – Łebno, w tym rondo „Rosochy”; rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Bolszewo – Góra; Wejherowo – Gniewowo; Rozłazino – Dzięcielec; Kisewo – Brzeźno Lęborskie; Będargowo – Kolonia; budowa ronda w Kielnie; a także wydłużenie lewoskrętu na ulicy Chopina i 12 Marca oraz oddanie w ostatnim czasie ronda na skrzyżowaniu ulic Wniebowstąpienia, Judyckiego i 12 Marca w Wejherowie. Ponadto przebudowaliśmy most w miejscowości Dąbrówka Młyn, wykonaliśmy budowę chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy Obwodowej oraz remont ulicy Lipowej w Redzie. Podczas tej kadencji realizowaliśmy także remonty chodników w Wejherowie, m.in. na ulicy Pomorskiej i Prusa, na ulicy Sobieskiego, na ulicy Św. Jana oraz remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej Kościuszki – Mickiewicza – Reformatów. Ponadto obecnie trwają prace remontowe na ulicy Rybackiej w Wejherowie, gdzie powstaje nowy pas do drogi krajowej nr 6. Łącznie, ze środków zewnętrznych i własnych, zbudowano lub gruntownie zmodernizowano około 50 km dróg powiatowych i gminnych na kwotę blisko 100 mln zł.

Dużo działo się też w sferze oświaty?

To prawda. Udało nam się zrealizować wiele zadań oświatowych. Pozyskaliśmy rekordową kwotę ponad 28 mln zł z RPO Województwa Pomorskiego na rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie wejherowskim. Otrzymane środki przeznaczone zostały na rozbudowę pięciu powiatowych szkół ponadpodstawowych, doposażenie i unowocześnienie warsztatów szkolnych, wyposażanie 23 nowych pracowni zawodowych i doposażenie 13 istniejących. Wśród innych istotnych zadań zrealizowanych na rzecz oświaty wymienić mogę: otwarcie bloku zawodowego wielofunkcyjnej stacji diagnostyki w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie, otwarcie nowych pomieszczeń dla potrzeb Modelarni Bliza-Balexmetal przy Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie, oddanie dwóch pracowni komputerowych w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie oraz pracowni fizycznej i chemicznej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi. Ponadto przeprowadziliśmy kompleksowy remont internatu oraz szkoły zawodowej w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego i termomodernizację budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie. Za sukces uważam oddanie pierwszej, pełnowymiarowej hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie, której łączny koszt wraz z wyposażeniem wyniósł blisko 10 mln zł oraz remont i oddanie pierwszego przedszkola specjalnego dla dzieci autystycznych, które działa w ramach Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego.

A w innych dziedzinach co udało się zrealizować?

– Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej realizowaliśmy również projekty w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych. Ponad 1 mln zł przeznaczyliśmy na dofinansowanie klubów sportowych działających na terenie powiatu wejherowskiego i zawodników, którzy mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami sportowymi. Wsparliśmy kwotą blisko 800 tys. zł organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych. Blisko 1 mln zł przeznaczyliśmy na rewitalizację wiele cennych obiektów zabytkowych. Ponad 500 tys. zł dotacji przekazaliśmy wejherowskiemu szpitalowi na remonty oddziałów i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Rozpoczęliśmy budowę Książnicy prof. Gerarda Labudy. Ponadto w 2015 r. otworzyliśmy nową siedzibę Powiatowej Biblioteki Publicznej Wejherowie przy ulicy Dworcowej. Pozyskaliśmy także fundusze zewnętrzne na zakup 300 szklanych negatywów Augustyna Ziemensa, ukazujących nieznane zdjęcia Wejherowa z przełomu XIX i XX w.

A jakie są plany na przyszłość?

Zamierzamy kontynuować rozpoczęte zadania i realizować wiele nowych zadań inwestycyjnych, zarówno drogowych, edukacyjnych, jak i kulturalnych. Chcemy dalej modernizować infrastrukturę drogową. Planujemy m.in. remont ulicy Przemysłowej, Szkolnej i Tartacznej, budowę ścieżek rowerowych, remonty chodników i przebudowywanie skrzyżowań, w tym 12 Marca z ulicą Sikorskiego. Będziemy dalej dbać o utrzymanie wysokiego poziomu edukacji w szkołach ponadpodstawowych poprzez dalsze dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dodam, że w tym celu w porozumieniu ze szkołami i pracodawcami została opracowana strategia rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu wejherowskiego. Zamierzamy rozbudowywać szkoły i pracownie dydaktyczne, m.in. w Rumi i Redzie. Ponadto będziemy wdraża programy zdrowotne i rehabilitacyjne, wspierać osoby niepełnosprawne oraz prowadzić lokalną politykę senioralną. Zamierzamy dalej aktywie pracować na rzecz mieszkańców powiatu.