W

W ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin za 2018 rok powiat wejherowski po raz kolejny znalazł się w pierwszej dziesiątce najbardziej rozwojowych samorządów w Polsce. Jak zaznacza starosta wejherowski Gabriela Lisius, sukces ten jest efektem konsekwentnego działania i realizacji strategii rozwoju powiatu.

Powiat wejherowski po raz drugi znalazł się w czołówce prestiżowego rankingu (w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców) prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Prowadzony od piętnastu lat konkurs jest najbardziej obiektywnym i wszechstronnym zestawieniem, oceniającym powiaty i gminy na wielu płaszczyznach samorządowej działalności.

Ranking oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

W rankingu samorządy oceniane są za aktywność i efektywność pracy na różnych płaszczyznach. Punktowane są m.in.: za wysokość pozyskanych środków zewnętrznych z budżetu unijnego lub państwowego i realizowane inwestycje, za działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, współpracę krajową i międzynarodową, czy działania promocyjne. Na każdym z tych pól Powiat wejherowski może pochwalić się osiągnięciami, czego dowodem jest miejsce w pierwszej dziesiątce.

Wśród największych sukcesów powiatu należy wymienić skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, które wpłynęły na realizację wielu inwestycji infrastrukturalnych i społecznych, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu, aktywizację osób bezrobotnych czy podniesienie poziomu szkolnictwa ponadpodstawowego. Dzięki tym środkom rozbudowano pięć powiatowych zespołów szkół, doposażono i wybudowano ponad trzydzieści nowych pracowni zawodowych, oddano do użytku pełnowymiarową halę sportową i pierwsze przedszkole specjalne dla dzieci autystycznych. Wśród zrealizowanych inwestycji drogowych warto wymienić modernizację drogi na odcinku Będargowo – Kolonia, rozbudowę ulicy Rybackiej w Wejherowie, oddanie ronda w Kielnie czy ronda na skrzyżowaniu ulic 12 Marca, Wniebowstąpienia i Judyckiego w Wejherowie. Dużą rolę odegrały również projekty, które przyczyniają się do upowszechniania i promowania kultury fizycznej i sportu, zdrowego stylu życia, lokalnych produktów turystycznych oraz przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych obejmujących jak największe grupy społeczne. Wpływ na wysokie miejsce w rankingu miała także współpraca z samorządami miast i gmin, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, wspieranie zdolnej i utalentowanej młodzieży, promocja aktywnego stylu życia poprzez organizowanie wydarzeń o charakterze sportowym, a także inicjatywy i imprezy pomagające zachować specyfikę regionu.

Dobra lokata w rankingu to z pewnością zachęta do dalszej, wytężonej pracy na rzecz rozwoju powiatu wejherowskiego i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

– Na pewno jest kilka obszarów, w których musimy jeszcze popracować – podsumowuje starosta wejherowski Gabriela Lisius. – Mamy zamiar aktywniej włączać się w realizację programów rozwijających przedsiębiorczość, w tym głównie wśród ludzi młodych, programów sportowych i turystycznych, ale także programów zdrowotnych i rehabilitacyjnych, wspierać osoby niepełnosprawne oraz prowadzić lokalną politykę senioralną. Nadal będziemy zabiegać o środki zewnętrzne na realizację kolejnych inwestycji w różnych sferach życia gospodarczego i społecznego, promować wydarzenia kulturalne, w tym imprezy propagujące kulturę kaszubską. Zamierzamy dalej aktywnie pracować na rzecz mieszkańców powiatu i rozwijać naszą małą ojczyznę.

Wyróżnienie zostanie wręczone w najbliższym czasie podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Przez cały 2019 r. powiat wejherowski będzie posługiwał się specjalnym logo, które dedykowane jest najlepszym samorządom w Polsce.

Gabriela Lisius,
starosta wejherowski:

– Drugi rok z rzędu miejsce w pierwszej dziesiątce to niewątpliwie powód do satysfakcji. To potwierdzenie, że zmierzamy we właściwym kierunku, a nasz samorząd się rozwija. Wszystkie działania wykonujemy z myślą o naszych mieszkańcach, aby zapewnić im dobre warunki nie tylko do zamieszkania, ale także bogatą ofertę społeczną, oświatową, kulturalną i sportową. Systematycznie rozwijamy przedsiębiorczość, infrastrukturę drogową i rekreacyjną. Uważam, że dobrze z tego zadania się wywiązujemy, bo systematycznie przybywa nam ludności i tendencja ta będzie się utrzymywać przez najbliższe lata,