I

Inwestycje, zmiany miejskiej przestrzeni, plany na najbliższą przyszłość.

Mijający rok był ze względu na pandemię koronawirusa Sars – Cov 2 wyjątkowo trudny dla nas wszystkich, także dla nowostawskiego samorządu. Pomimo to, udało się zrealizować większość założeń. Dokończyliśmy rozpoczęte w poprzednich latach przedsięwzięcia. Przygotowaliśmy kilka dużych projektów, zdobyliśmy dofinansowanie kilku planowanych inwestycji oraz przedsięwzięć społecznych.

Jerzy Szałach Burmistrz Nowego Stawu

Zakończyliśmy na przykład rewaloryzację zabytkowego centrum Nowego Stawu, dzięki czemu nasze nowostawskie rynki Kościuszki i Pułaskiego zmieniły się w przyjazną mieszkańcom oraz przyjezdnym, uporządkowaną przestrzeń. Wyremontowaliśmy wszystkie prowadzące do rynków ulice i chodniki, dwa parkingi, powstała zajezdnia z przystankami dla transportu publicznego. Zabytkowe centrum miasta zmieniło swoje oblicze, wypiękniało.
Zrealizowaliśmy lub rozpoczęliśmy kolejne inwestycje, w tym m.in. w ramach wartego ponad 10 mln zł, zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego wykonaliśmy remont i adaptację budynku przy ul. Słowackiego na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny, które rozpoczęło swoją działalność w październiku ubiegłego roku.

Gmina Nowy Staw skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne (dotacje z funduszy unijnych, z budżetu państwa i innych źródeł), bez których nie byłoby możliwe zrealizowanie ważnych dla mieszkańców inwestycji i przedsięwzięć społecznych. Większość zadań i inwestycji jest realizowanych z mniejszym lub większym udziałem pozyskanych przez urząd środków zewnętrznych. Korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł unijnych pieniędzy, aplikując w konkursach ogłaszanych w ramach różnych programów unijnych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Pozyskaliśmy kolejne środki zewnętrze tak ważne dla rozwoju miasta i gminy.
Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoli na przebudowę układu drogowego w miejscowości Lubstowo, dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę świetlico – remizy w sołectwie Myszewo i rozpoczęcie budowy w Nowym Stawie pierwszej, pełnowymiarowej, wielofunkcyjnej hali sportowej.

Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nowe oblicze zyska skwer w pobliżu budynku urzędu miejskiego, gdzie powstanie infrastruktura rekreacyjno – rowerowa dla mieszkańców.

Z innych pozyskanych z różnych źródeł środków finansowych będziemy mogli wyremontować drogę śródpolną w Laskach czy zagospodarować przestrzeń rekreacyjną w Mirowie.

Na wszystkie te inwestycje czekają nasi mieszkańcy.

Rynek Pułaskiego po rewaloryzacji przestrzeni

Plany inwestycyjne na 2021 rok

Planów inwestycyjnych jest dużo. Począwszy od dokończenia rozpoczętych projektów, w tym np. wartego ponad 10 mln zł zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego obejmującego kilka dużych zadań infrastrukturalnych m.in. zagospodarowanie terenu dwóch osiedli mieszkaniowych.

Niedawno, za sprawą projektu termomodernizacyjnego, swój wygląd zmienił budynek urzędu miejskiego a w 2021 i kolejnych latach zajmiemy się termomodernizacją budynków szkolnych.

Aplikujemy o środki zewnętrzne potrzebne na termomodernizację, remonty i rozbudowę budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, w tym przedszkola oraz szkoły na ul. Gdańskiej a także na dalszy rozwój infrastruktury rowerowej i dokończenie budowy sieci ścieżek rowerowych.

Ważnym celem na najbliższe lata jest promocja gospodarcza gminy i rozwijanie naszej oferty inwestycyjnej, tak by zainteresować potencjalnych inwestorów, na których czeka duży, uzbrojony i dobrze skomunikowany teren po byłej cukrowni.

Priorytetem na najbliższą przyszłość jest także skoncentrowanie wysiłków na działaniach społecznych, w tym objęcie wsparciem rodzin, seniorów i niepełnosprawnych. Przygotowujemy się do otwarcia w Nowym Stawie kolejnych, poza funkcjonującym już Centrum Wsparcia Rodziny, placówek, w tym m.in. Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych czy klubu seniora.

Rynek Kościuszki po rewitalizacji przestrzeni