N

Na przełomie września i października bieżącego roku rozpoczną się prace związane z realizacją zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w Pelplinie, który uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacja jest bardzo szerokim pojęciem, które w polskim prawodawstwie ostatecznie zostało uregulowane ustawą z 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Akt ten uporządkował kompleksowo wszelkie zagadnienia związane z rewitalizacją, gruntując ją jako jeden z najistotniejszych elementów procesu rozwoju lokalnego. Ogólnie rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych w możliwie kompleksowy sposób, w oparciu o rzetelne i obiektywne dane. Proces określania terenów zdegradowanych zwany jest delimitacją. Rewitalizacja ma za zadanie wiązać ze sobą działania, które uświadamiają i integrują lokalną społeczność (zwaną interesariuszami) poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w tym te obejmujące sfery: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, wreszcie techniczną lub też środowiskową. Delimitacja w Gminie Pelplin miała miejsce w latach 2016-2017, następnie, dla potrzeb aktualizacji dokumentacji rewitalizacyjnej, dokonano jej rewizji w latach 2020-2021.

Przedłożony na ręce Zarządu Województwa Pomorskiego zaktualizowany zintegrowany projekt rewitalizacyjny zdegradowanej części miasta Pelplin spełnia powyższe przesłanki, odpowiada także na aktualne potrzeby, które powinny nastąpić w ogólnodostępnej przestrzeni. Pelpliński projekt składa się z dwóch przedsięwzięć, które łączą się ze sobą właśnie pod względem społecznym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym oraz środowiskowym.

Pierwsze przedsięwzięcie, pn.: „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie”, dotowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, także w ramach pomorskiego RPO, zakłada realizację kilku działań infrastrukturalnych na łączną kwotę 4,1 mln zł przy dofinansowaniu 65% wydatków kwalifikowalnych. Przedsięwzięcie będzie polegało na: budowie budynku stanowiącego siedzibę Centrum Wsparcia Rodzin, zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy osiedlach Limanowskiego i Szpitalna, zagospodarowaniu terenów leśnych przy ul. Pólko, remontach części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem zdegradowanej przestrzeni, remoncie sali gimnastyczno-rekreacyjnej przy ul. Starogardzkiej, działaniach o charakterze edukacyjnym w zakresie partycypacji społecznej, czyli osobistego zaangażowania interesariuszy w proces rewitalizacji.

Drugie przedsięwzięcie to projekt „Pelplin – nowe horyzonty”, który opiewa na kwotę 1 mln zł i zakłada przede wszystkim świadczenie usług społecznych oraz wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez funkcjonowanie powstałego w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodzin. Operatorem działań w nowo powstałym budynku będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który prowadzić będzie usługi specjalistycznego, a przy tym zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia rodzin (np. poradnictwo prawne, warsztaty umiejętności rodzicielskich, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne. Centrum Wsparcia Rodzin pełnić będzie także placówkę wsparcia dziennego, w którym wsparciem zostaną objęte dzieci z obszaru zdegradowanego. Ta część zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 95% wydatków kwalifikowalnych.

„Powyższe działania zostały tak zaplanowane, by wyprowadzić ze stanu kryzysowego zdegradowaną przestrzeń północno-zachodniej części Pelplina, koncentrując się jednocześnie przy tym na zapewnieniu usług społecznych i wspólnej pracy z mieszkańcami” – mówi Burmistrz Pelplina Mirosław Chyła. Dodaje, że „zintegrowany projekt rewitalizacji stanowi efekt wielomiesięcznej pracy, aktualizacji dokumentacji, w tym Lokalnego Programu Rewitalizacji, a przy tym jest szytym na miarę możliwości przedsięwzięciem, dzięki któremu w obrębie ulic Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko, znacznie podwyższy się poziom życia mieszkańców”. Zarówno inwestycje, jak i działania społeczne zostaną zrealizowane do marca 2023 r.