C

Cały świat wspólnymi siłami walczy z panującą pandemią koronawirusa, jest to ważny cel do osiągnięcia, abyśmy mogli wrócić do „normalności”. Spójne działania wszystkich na rzecz uzyskania odporności przeciwko COVID-19 pozwolą samorządom i przedsiębiorstwom na współpracę, która będzie przynosiła owoce dla mieszkańców.

Pandemia COVID-19 jest szczególną sytuacją w historii Świata, kraju i gmin. To zupełnie nowe doświadczeniem, zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców, sfery publicznej oraz momentem do zmiany wielu aspektów funkcjonowania.

Aby pomóc w naprawieniu szkód gospodarczych i społecznych, jakie wyrządziła pandemia koronawirusa, Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz szefowie państw i rządów UE zatwierdzili plan odbudowy dla Europy. Ma on pomóc w wyjściu z kryzysu oraz zapewnić podstawy dla bardziej nowoczesnej i zrównoważonej Europy. Długoterminowy budżet UE w połączeniu z NextGenerationEU, tymczasowym instrumentem pobudzającym ożywienie gospodarki, to największy pakiet środków, jaki został dotychczas sfinansowany z unijnego budżetu. Łączna kwota 1,8 bln euro pomoże odbudować gospodarkę Europy po kryzysie wywołanym COVID-19.

Gmina posiada korzystną sytuację demograficzną, którą charakteryzuje rosnąca liczba mieszkańców, wysoki odsetek dzieci i młodzieży, wysokie wskaźniki urodzeń. Mieszkańców gminy cechuje wysoka aktywność ekonomiczna, widoczna w niskich wskaźnikach bezrobocia oraz wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców, widoczny w liczbie firm oraz dynamice ich wzrostu.

Niewątpliwie wysoka aktywność inwestycyjna w zakresie mieszkalnictwa, widoczna w liczbie nowo powstałych mieszkań, wskazuje na atrakcyjność terenów zarówno dla developerów, jak i mieszkańców, którzy chcą mieszkać na terenie Gminy Tczew. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo publiczne, niskie wskaźniki przestępczości oraz wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców – Gmina Tczew jest przyjazna dla mieszkańców.
W zakresie komunikacji społecznej administracji lokalnej ze społecznością gminy zachodzą zmiany, postawiono na likwidację bariery mieszkaniec – samorząd. Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak wykorzystuje każdą wolną chwilę na spotkania, rozmowy z mieszkańcami. Pakiety powitalne wprowadzone dla nowonarodzonych mieszkańców gminy cieszą się taką popularnością, że inne gminy zaczęły wprowadzać podobne rozwiązania.
Kolejne inwestycje realizowane dzięki dofinansowaniom zewnętrznym pozwalają na spełnienie myśli przewodniej – „Rozwój Gminy Tczew”. Kolejne remontowane drogi, budowa nowej świetlicy, budowa przedszkola, placów zabaw – to tylko część wszystkich zadań inwestycyjnych, które są przeprowadzane w 2021 roku. – Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje w gminie pozwalają na zrealizowanie jeszcze większej ilości zadań. – mówi Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak

Integracja mieszkańców i wspieranie aktywności społecznej – jako bezpośrednia odpowiedź na potrzeby mieszkańców, w szczególności osób starszych, młodzieży, systemu pomocy społecznej, organizacji społecznych wymagała dostosowania do obecnie panujących przepisów i ograniczeń. Z tego zadania samorząd Gminy Tczew wywiązuje się idealnie. Wszystkie wydarzenia społeczne w świetlicach wiejskich, festyny, koncerty, odbywają się w w reżimie sanitarnym i z poszanowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo do wydarzeń w sołectwach wplata się promocję oraz bezpośrednio akcję związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19 – aby ciągle dbać i pamiętać o wspólnej trosce o zdrowie mieszkańców i bezpieczny powrót do „normalności”.

Kolejnym istotnie wspieranym działaniem jest ochrona środowiska – w tym inwestycji w zakresie OZE, jakości wód, podnoszenie świadomości ekologicznej – jako odpowiedź na potrzeby poprawy jakości życia mieszkańców i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Projekty z usuwaniem niebezpiecznych elementów, czy budową przydomowych oczyszczalni – potwierdzają to, że gmina „stawia na środowisko”.

Kluczową sprawą jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego gminy – aby efektywniej i lepiej wykorzystać dostępne środki zewnętrzne na realizację polityki rozwoju lokalnego gminy Tczew oraz lepiej przygotować się do wyzwań przyszłości. Setki spotkań odbywanych przez władze gminy z Wójtem Krzysztofem Augustyniakiem na czele wspierają wzmacniania potencjału instytucjonalnego oraz inwestycyjnego gminy. Aby podtrzymać potencjał wzrostu konkurencyjności lokalnej gospodarki, a tym samym wzmacniać potencjał ekonomiczny budżetu gminy i dochody mieszkańców wspólnie tworzymy warunki do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Gminy Tczew.

– Pomimo trudnego okresu, patrzymy z dużą dozą optymizmu w przyszłość. Nasza gmina jest gminą rozwijającą się, i tego rozwoju będziemy pilnować w kolejnym okresie. – mówi Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak.