P

Podsumowania, plany, zamierzenia.

Zamykamy 2021 rok zakończonymi inwestycjami

Mijający rok był ze względu na pandemię koronawirusa Sars – Cov 2 wyjątkowo trudny dla nas wszystkich, także dla nowostawskiego samorządu. Pomimo to, udało się zrealizować większość założeń. Dokończyliśmy rozpoczęte w poprzednich latach przedsięwzięcia. Przygotowaliśmy kilka dużych projektów, zdobyliśmy dofinansowanie kilku planowanych inwestycji oraz przedsięwzięć społecznych.

Zakończyliśmy na przykład rewaloryzację zabytkowego centrum Nowego Stawu, dzięki czemu nasze nowostawskie rynki Kościuszki i Pułaskiego zmieniły się w przyjazną mieszkańcom oraz przyjezdnym, uporządkowaną przestrzeń. Wyremontowaliśmy wszystkie prowadzące do rynków ulice i chodniki, dwa parkingi, powstała zajezdnia z przystankami dla transportu publicznego. Zabytkowe centrum miasta zmieniło swoje oblicze, wypiękniało.
Zrealizowaliśmy kolejne inwestycje, w tym m.in. w ramach wartego ponad 10 mln zł, zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego wykonaliśmy remont i adaptację budynku przy ul. Słowackiego na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny, które rozpoczęło swoją działalność w październiku ubiegłego roku. Zakończyliśmy również kilkumilionową inwestycję w rewitalizację osiedla Słowackiego w Nowym Stawie, na którą długo czekali jego mieszkańcy. Niedawno, za sprawą projektu termomodernizacyjnego, swój wygląd zmienił budynek urzędu miejskiego a w 2021 dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakończyliśmy prace nad zagospodarowaniem jego otoczenia z parkingiem i skwerem sprzyjającym odpoczynkowi w zadbanej, estetycznej i zielonej przestrzeni. W przyszłym roku zaplanowano budowę windy, aby zapewnić dostęp do urzędu osobom z niepełnosprawnościami.

Przebudowane lub wyremontowane zostały kolejne ulice miasta oraz drogi gminne, w tym śródpolne.

Gmina Nowy Staw skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne (dotacje z funduszy unijnych, z budżetu państwa i innych źródeł), bez których nie byłoby możliwe zrealizowanie ważnych dla mieszkańców inwestycji i przedsięwzięć społecznych. Większość zadań i inwestycji zostało zrealizowanych z mniejszym lub większym udziałem pozyskanych przez urząd środków zewnętrznych. Korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł unijnych pieniędzy, aplikując w konkursach ogłaszanych w ramach różnych programów unijnych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Jerzy Szałach Burmistrz Nowego Stawu

Plany inwestycyjne na 2022 rok

Pozyskane środki zewnętrzne pozwolą w 2022 roku na budowę świetlico – remizy w sołectwie Myszewo i rozpoczęcie budowy w Nowym Stawie pierwszej w gminie, pełnowymiarowej, wielofunkcyjnej hali sportowej.

Prawdopodobnie rozpoczniemy długo wyczekiwaną termomodernizację budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, w tym przedszkola oraz szkoły na ul. Gdańskiej.

Planujemy dokończyć rewitalizację miasta poprzez realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu osiedla mieszkaniowego w obrębie ulic Matejki i Ogrodowej.
Aplikujemy o środki zewnętrzne potrzebne na na dalszy rozwój infrastruktury rowerowej i dokończenie budowy sieci ścieżek rowerowych. Poprawi się również bezpieczeństwo pieszych dzięki zaplanowanej na wiosnę przyszłego roku rozbudowie i doświetleniu pięciu przejść dla pieszych na dwóch największych ulicach Nowego Stawu.

Jesienią tego roku gmina przystąpiła do spółki z o.o. „SIM KZN Pomorze”, z którą planujemy budowę kilku czynszowych budynków wielorodzinnych dla naszych mieszkańców. Trwają intensywne przygotowania do tej inwestycji, m.in. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziały geodezyjne gruntów a wiosną ruszy budowa niezbędnej infrastruktury w postaci dróg dojazdowych, sieci, oświetlenia i parkingów.
Ważnym celem na najbliższy rok jest promocja gospodarcza gminy i rozwijanie naszej oferty inwestycyjnej, tak by zainteresować potencjalnych inwestorów, na których czeka duży, uzbrojony i dobrze skomunikowany teren po byłej cukrowni.

Priorytetem na przyszły rok jest także skoncentrowanie wysiłków na działaniach społecznych, w tym objęcie wsparciem rodzin, seniorów i niepełnosprawnych. Przygotowujemy się do otwarcia w Nowym Stawie kolejnych, poza funkcjonującym już Centrum Wsparcia Rodziny, innych placówek, w tym m.in. klubu seniora.

Podsumowując, życzymy czytelnikom Expressu Biznesu zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia – prosto z serca Żuław !