K

Krajowy Rejestr Zadłużonych to rejestr dłużników funkcjonujący już od 1 grudnia 2021 r. Jest to system teleinformatyczny zawierający informacje o osobach fizycznych i firmach niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Podstawę stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Niniejszy artykuł informuje w szczególności o tym kto znajdzie się Rejestrze oraz jakie dane zostaną ujawnione.

Rejestr jest źródłem informacji o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, którzy są niewypłacalni, zagrożeni niewypłacalnością i wobec których bezskuteczna egzekucja została umorzona.

Informacje jakie znajdują się w Rejestrze to w szczególności dane o osobach wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe, postępowania zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, osobach, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu niemożności uzyskania z egzekucji sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. W Rejestrze znajdują się też dane wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych znajdą się również informacje o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu Państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.
Jak stanowi ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych dane jakie zostaną w nim ujawnione to przede wszystkim: imię i nazwisko albo nazwa, firma, miejsce zamieszkania lub siedziby, adres, numer PESEL lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku- inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, numer NIP, określenie czy upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nazwę sądu prowadzącego postępowanie oraz sygnaturę akt sprawy. Również informację o zabezpieczeniu majątku dłużnika, informację o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, o zatwierdzeniu warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji, informacje o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego rodzaju. Zakres informacji ujawnionych w Rejestrze jest bardzo szeroki.

Rejestr jest jawny, co oznacza, że każdy ma do niego nieograniczony dostęp. Aby znaleźć osobę fizyczna lub przedsiębiorcę należy znać numer PESEL lub NIP w przypadku firm, bądź sygnaturę akt sprawy.

Początkowo wydawało się, że Krajowy Rejestr Zadłużonych jest kolejnym rejestrem podobnym do już istniejących. Należy zauważyć, że skupia on przede wszystkim podmioty niewypłacalne, zagrożone niewypłacalnością lub upadłością. Natomiast Biura Informacji Gospodarczej prowadzące rejestry dłużników umożliwiają wpisanie długów, gdy tylko pojawią się, zanim jeszcze podmiot stanie się niewypłacalny lub u progu bankructwa. Poprzez wpisanie dłużnika do rejestru BIG powiadamiamy uczestników rynku, że dany podmiot nie płaci i współpraca z nim może być ryzykowna. Ma to na celu działania prewencyjne umożliwiające między innymi wychwycenie nierzetelnego kontrahenta.
Warto wiedzieć, że dane dłużników będą trafiały do Krajowego Rejestru Zadłużonych za pośrednictwem sądów i komorników, nie zaś samych wierzycieli. Oznacza to, że osoby posiadające jakiekolwiek roszczenie finansowe względem osoby fizycznej lub prawnej, nie będą mogły wnioskować o wpisanie dłużnika do omawianego rejestru. Krajowy Rejestr Zadłużonych nie zawiera w sobie zestawienia wszystkich możliwych dłużników, lecz tylko ich konkretną grupę. Innymi słowy, osoba zobowiązana do zapłaty z innego tytułu, niż te, które zostały wymienione w ustawie nie może zostać wpisana do Rejestru bez względu na wysokość jej zobowiązania.

Krajowy Rejestr Zadłużonych funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2021 r. Jest to powszechne, jawne i bezpłatne źródło informacji o dłużnikach. To pomoc przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy dzięki temu Rejestrowi mogą uzyskać informację czy przyszły kontrahent jest wypłacalny. Wprowadzenie Rejestru zdecydowanie jest korzyścią w sferze bezpieczeństwa prawnego i pomaga, a nie utrudnia uzyskania dostępu do informacji o dłużnikach.

radca prawny
Ryszard Stopa
Kancelaria Radcy Prawnego