5

5 listopada 2021 r. z pewnością na długo zapisze się w kalendarzu Gminy Pelplin dużymi zgłoskami. Tego dnia Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podpisali umowy na realizację zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego obejmującego ul. Szpitalną, Starogardzką, Limanowskiego i Pólko w Pelplinie. Uroczystość odbyła się w obecności m. in. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pelplinie Jakuba Zielińskiego. Całkowita wartość projektów wynosi ponad 5 mln zł, w tym dofinansowanie niemal 2,8 mln zł. Zintegrowany projekt rewitalizacyjny składa się z dwóch mniejszych, które nie mogą bez siebie funkcjonować.

Pierwszym z nich jest „Pelplin – nowe horyzonty”, w ramach którego realizowane będą działania związane z funkcjonowaniem Centrum Wsparcia Rodzin. Zadanie polegać będzie na budowie parterowego budynku niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy około 200 m2 wraz z wyposażeniem (zlokalizowanego w Pelplinie przy ul. Starogardzkiej 4A). W budynku przewidziane będą pomieszczenia na potrzeby placówki wsparcia dziennego rodziny, poradnictwa specjalistycznego, konsultacji, w tym poradnictwa indywidualnego i grupowego. Obiekt dostosowany zostanie dla osób niepełnosprawnych. Projekt polegający na realizacji zadań społecznych opiewa na kwotę 1 mln zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 850 tys. zł.

Drugim projektem jest „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie”. W jego ramach zostanie m. in. kompleksowo zmodernizowana sala sportowa przy ul. Starogardzkiej. Obecne użytkowanie sali jest znacznie utrudnione ze względu na panujące wewnątrz budynku warunki. Na potrzeby stworzenia dostępnego dla mieszkańców zdegradowanego terenu zadaszonego miejsca rekreacji, planuje się wykonanie następujących prac: wymiana instalacji elektrycznej, instalacji grzewczej (obecnie funkcjonująca jest niezwykle przestarzała a koszty eksploatacyjne są ogromne), wymiana luksferów na okna, wymiana okien i drzwi (zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych). Ponadto planowany jest remont szatni i łazienek, magazynu podręcznego na sprzęt sportowy, pomieszczeń pomocniczych, wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego, modernizacja elewacji budynku, zainstalowanie na południowej części budynku paneli słonecznych. Dodatkowo planuje się wymianę przestarzałego i zniszczonego wyposażenia obiektu (bramki, kosze, instalacja do siatkówki, maty bokserskie i zapaśnicze, urządzenia do aerobiku, itp.).

Na miejscu obecnego placu zabaw przy ul. Limanowskiego powstanie zupełnie nowa przestrzeń rekreacyjna. Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej wokół budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej i Limanowskiego. Planuje się tam budowę nowych ciągów pieszych, ustawienie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), oświetlenie całego terenu oraz zakup i montaż 1 placu zabaw. Teren zostanie objęty monitoringiem wizyjnym, a nowe kamery zostaną włączone do istniejącego już systemu monitoringu wizyjnego Gminy Pelplin. W ramach inwestycji zostaną także usunięte bariery architektoniczne oraz zlikwidowane zostanie nieużywane boisko do koszykówki.

Także lasek przy ul. Pólko zyska nowe oblicze, powstaną alejki spacerowo-biegowe, wzdłuż samego lasy ścieżka zdrowia, a na jego skraju także niewielki amfiteatr. W ramach zadania planuje się zagospodarować zniszczony i zaniedbany lasek znajdujący się przy Osiedlu Pólko, o powierzchni ok. 2 ha. W ramach zadania planuje się wykarczowanie zniszczonego drzewostanu, uporządkowanie zieleni, nasadzenia nowych roślin, które to będą wynikały z opracowanego już uproszczonego planu urządzenia lasu. Zadanie polegać będzie na utworzeniu parku rekreacyjnego, w tym ścieżki zdrowia. Warto wspomnieć, iż utworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców obszaru zdegradowanego rozpoczęło się od konsultacji społecznych oraz konkursu architektonicznego, który został rozstrzygnięty w 2017 r.. Wybór w jego trybie najciekawszego i najlepszego rozwiązania posłużył częściowo do przygotowania dokumentacji technicznej dla zagospodarowania terenów leśnych przy ul. Pólko.

Modernizacji zostaną także poddane wybrane elementy części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. W ramach zadania planuje się poprawić przestrzeń poprzez odnowienie wnęk balkonowych przy wejściach do lokali, wymiana posadzek balkonowych przy wejściach do lokali, zagospodarowanie terenu wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Limanowskiego 15. Wspólnota Mieszkaniowa Limanowskiego 21 planuje ocieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji, remontem schodów, remontem kominów oraz zainstalowaniem latarni zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi. Z kolei w budynku komunalnym Starogardzka 4 zmodernizowane zostaną pomieszczenia magazynowego dla sali gimnastycznej, ocieplone zostaną fundamenty wraz z elewacją. Dodatkowo uporządkowana i zagospodarowana zostanie przestrzeń za budynkiem (wybrukowanie terenu, nasadzenia zieleni, montaż oświetlenia oraz małej architektury).

Wszystkie powyższe inwestycje i zadania składające się na ten projekt opiewają na wartość ponad 4,1 mln zł, z czego dofinansowanie pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1,8 mln zł. Zakończenie realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowane jest do czerwca 2023 r.

Autor: Urząd Miasta i Gminy Pelplin