O

O tym, jak współpraca i ciężka praca pomaga w rozwoju małego samorządu mówi Burmistrz Miasta Skórcz Janusz Kosecki.

Gdy mowa o podsumowaniu minionego roku pracy samorządu, w tym burmistrza, jako pierwsze nasuwa się pytanie o inwestycje. Jak to było w Gminie Miejskiej Skórcz w 2021 roku? Ile z tych zaplanowanych inwestycji zrealizowano? Za jaką kwotę?

Choć 2021 rok nie należał do łatwych, to zrealizowano kilka bardzo ważnych zadań inwestycyjnych na terenie miasta Skórcz. Do najważniejszych należą m.in.: rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu, będąca największym zadaniem inwestycyjnym w historii miasta, jak i gminy Skórcz, która jest w 1/3 współwłaścicielem oczyszczalni. Jeszcze kilka lat temu, nie myśleliśmy, że uda nam się w tak krótkim czasie rozbudować i  kompleksowo zmodernizować oczyszczalnię ścieków w Skórczu, patrząc w  szczególności na niewielki budżet Gminy Miejskiej Skórcz. Wielu z nas zastanawiało się czy podołamy inwestycji na poziomie ponad 6,5 mln. złotych, bo na taką wartość opiewał dość optymistycznie – jak się później okazało, szacunkowy kosztorys inwestorski. Po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 20 czerwca 2018 r. Przyznano nam dofinansowanie w kwocie 3 534 207,84 zł, tj. 63,75 % kosztów kwalifikowalnych przewidzianych w kosztorysie szacunkowym. Po dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania, okazało się, że najniższa oferta opiewa na kwotę około 9,5 mln zł (3 mln więcej niż zakładano). W czasie podpisywania umowy wiedzieliśmy, że nie będzie nam łatwo spiąć tą inwestycję finansowo. Dzięki ogromnej życzliwości i przychylności Zarządu Województwa Pomorskiego, który aż 3 – krotnie zwiększył nam dofinansowanie – do 63,75 % kosztów kwalifikowalnych, tj. do kwoty 5 082 237,92 zł, udało się zamknąć montaż finansowy tego przedsięwzięcia. Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 9 995 944 zł, natomiast koszt kwalifikowalny to 7 972 137,92 PLN.

Kolejną ważną inwestycją była przebudowa drogi gminnej ul. Sadowej w Skórczu. Inwestycja ta zrealizowana została w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gminnych – ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu, na którą Gmina Miejska Skórcz otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Łączna wysokość dofinansowania całego zadania wynosi 1 402 900,00 zł. W ramach inwestycji, w 2021 roku została kompleksowo przebudowana ulica Sadowa na długości około 240 mb. Wybudowano nową jezdnię, chodniki oraz zjazdy do nieruchomości z kostki betonowej. Wykonano również odwodnienie drogi. Druga część inwestycji – przebudowa ulicy Grzybowej, realizowana będzie w roku bieżącym.

Bardzo ważną inwestycją, z punktu widzenia ochrony środowiska, była budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na budynkach użyteczności publicznej. W ramach zadania zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz na budynku Urzędu Miejskiego. Zamontowano także gruntowe pompy ciepła w dwóch lokalizacjach, tj. oczyszczalni ścieków oraz w Urzędzie Miejskim. Wartość tego zadania to 1 290 806,06 zł. Powyższe zadanie również otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO2 oraz wzrostu produkcji energii z OZE – II element wyspy energetycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020.

Z mniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowano budowę sieci wodno – kanalizacyjnych, wymianę pieców w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Miejskim Przedszkolu, przebudowę części chodnika przy ul. 27 Stycznia, czy chociażby zakup trybun na Stadion Miejski.

W 2021 roku rozpoczęliśmy również budowę Miejskiego Przedszkola. Zakończenie jej realizacji zaplanowane jest na rok 2022. Jednak ciężar finansowy tego zadania Gmina Miejska Skórcz odczuwać będzie jeszcze przez kilka lat. Wartość tego zadania to blisko 9 mln zł. Kwota dofinansowania tego zadania to prawie 2,7 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Czy czegoś nie udało się zrealizować?

Szczęśliwie, wszystkie zaplanowane zadania udało nam się zrealizować.

A może przeprowadzono wcześniej nieplanowane inwestycje?

Patrząc na budżet tak małej gminy, jaką jest miasto Skórcz, o nieplanowanych inwestycjach nie może być mowy. Każdy wydatek musi być starannie zaplanowany, by mógł zostać zrealizowany. Niektóre inwestycje wymagają wieloletniego przygotowania zanim zostaną w ogóle wprowadzone do budżetu.

Która inwestycja była najważniejsza według Pana?

Zdecydowanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”. Dzięki wykonanym pracom budowlano – modernizacyjnym udało się nam gruntownie zmodernizować, przebudować, rozbudować i unowocześnić cały ten obiekt, który mam nadzieję, będzie służył społeczności zarówno miasta, jak i gminy Skórcz, przez długie lata. Ta ogromna, jak na miarę naszych budżetów, inwestycja, zapewnia bezpieczne i ciągłe zabezpieczenie potrzeb bytowych lokalnej społeczności.

A jeśli chodzi o przyszłość. Najważniejsze zadanie na 2022 rok to…?

Kluczowe zadanie inwestycyjne w tym roku, to zakończenie budowy Miejskiego Przedszkola w Skórcza wraz z jego wyposażeniem, Rewitalizacja Rynku Maślanego, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pieszego, tzw. tryfty w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Na rok bieżący zaplanowaliśmy także budowę sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej. Na dwa ostatnie zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 3 405 000 zł.

Należy podkreślić, że realizacja tak licznych inwestycji możliwa jest w mieście Skórcz dzięki bardzo dobrej współpracy z Radą Miejską. Jesteśmy przykładem na to, że zgoda i współpraca przynosi dobre efekty. Chciałbym w tym miejscu podziękować również moim urzędnikom, którzy z wielkim zaangażowaniem pracują, by te zadania mogły zostać zrealizowane.