D

Dzięki zmianom w kodeksie cywilnym, możliwe jest zasiedzenie nieruchomości rolnej przez każdą osobę fizyczną.

Wprowadzenie w październiku 2023 r. zmian w kodeksie cywilnym umożliwiło każdej osobie zasiedzenie nieruchomości rolnej. Komentowane zmiany usunęły § 3 z art. 172 kodeksu cywilnego, który przewidywał możliwość zasiedzenia jedynie przez rolnika indywidualnego.

Poprzedni stan prawny

Zgodnie z poprzednio obowiązującym stanem prawnym, zasiedzieć własność nieruchomości rolnej mogła jedynie osoba będąca rolnikiem indywidualnym. W rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczających 300 ha. Do tego niezbędne było posiadanie kwalifikacji rolniczych. Dana osoba musiała też co najmniej od 5 lat zamieszkiwać w gminie, na której obszarze jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzić osobiście to gospodarstwo przez ten okres.

Aktualny stan prawny

W aktualnym stanie prawnym zasiedzieć nieruchomość rolną może każda osoba fizyczna. Usunięcie § 3 z art. 172 oznacza, że zasiedzenie nieruchomości rolnej będzie się odbywać na warunkach przewidzianych dla innych, nieruchomości tj. 20 lat niezakłócanego korzystania, w przypadku działania w dobrej wierze, a 30 w przypadku złego użytkowania.

Ważnym aspektem jest również wprowadzenie możliwości wliczenia do potrzebnego okresu zasiedzenia czasu posiadania przed wprowadzeniem zmian. Jeśli nie będąc rolnikiem, ktoś posiadał grunt rolny przed datą wejścia w życie zmian, to aktualnie może doliczyć ten czas posiadania na rzecz zasiedzenia.

Jak ocenić te zmiany?

Przewidziane wcześniej zasady zasiedzenia nieruchomości rolnej rygorystycznie zakreślały, kto może zasiedzieć, a także, usunięty przepis nie określał kwestii związanych z powierzchnią nieruchomości. Dlatego zmiany należy uznać za pozytywne. Nawiązują do konstytucyjnych zasad równości i równej ochrony praw majątkowych. Przy aktualnym stanie prawnym niestety nadal potrzebny jest status rolnika indywidualnego przy zasiedzeniu gruntu rolnego o powierzchni 1ha lub większy. Natomiast opisane zmiany są małym krokiem ku większej swobodzie w obrocie nieruchomości rolnej.